Håndballens årsmelding 2015

Her kan du lese årsmeldingen til Håndballgruppen for året 2015.

Håndballsesongen løper som kjent fra 1/5 til 30/4 så ved avleggelsen av årsmeldingen er det mot slutten av inneværende sesong men ganske lenge etter siste hele sesong ble avsluttet.

2016-05-17
olavs

ÅRSMELDING

HÅNDBALLGRUPPEN

2015

 

 

 

Styret

Leder:                                                Leif Ingar Stadheim

Nestleder:                                          Ole Hope

Sekretær:                                            Espen Ingebrigtsen

Styremedlem:                                     Mette Helland

Styremedlem:                                     Harald Grimelund

Styremedlem:                                     Eva Kristin Tvedt

Styremedlem:                                     Knut Müller

Styremedlem:                                     Preben Heggstad

 

Generelt

Gruppens medlemstall: 562 betalende.

 

Håndballgruppen har ca 90 lag påmeldt i serien i sesongen 2015/2016 og er dermed en av Norges aller største håndballklubber. Mange trenere, ledere og foreldrekontakter legger ned et flott arbeid med stort engasjement for klubben.

 

Barneutvalget gjør en stor jobb med å etablere mange nye lag for de yngste. Utfordringer er fortsatt å holde på disse spillerne forbi ungdomstrinnet.

 

Styret vil takke for den innsatsen som trenere, lagledere og foreldrekontakter har utført i 2015.

 

Møtevirksomhet

Styret i Håndballgruppen har avholdt møter 1 gang pr. måned. Vi har plass til flere nye styremedlemmer så interesserte medlemmer kan melde seg til styret eller valgkomiteen i Gneist. 

Leder for Håndballgruppen er medlem av Hovedlagets styre.

 

Økonomi

Håndballgruppen har en sunn økonomi, og rapportert positive tall gjennom hele året. Økt sportslig satsning har medført at gruppen har støttet deltakelse i nasjonal Bringserie for J16samt nasjonal Lerøyserie for J/G18 i samarbeid med TIF Viking. Økt medlemsmasse, kontingent og inngåtte avtaler om reklameskilt i Sandslihallen bidrar til inntektene.

Vi bruker stadig mye arbeid på å kreve inn medlemskontingenten.

 

Håndballgruppen har i 2015 en omsetning som er høyere en normalt på grunn av omlegging av innkreving av gruppekontingenten. Ved at vi gikk over fra innkreving i februar til september får vi inn 1,5 årskontingent dette året. På grunn av dette blir 160 000 kr periodisert over til 2016. Overskuddet i 2015 blir dermed på 9 760 kr..


Sportslig Utvalg (SU)

Sportslig utvalg utnevnes av styret i håndballgruppen i april hvert år. For sesongen 2015/2016 består utvalget av:

Medlem

Funksjon

Olav Skjervheim

Sportslig Leder

Morten Haugstvedt

Sportssjef jenter

Torbjørn Iversen

Sportssjef gutter

Harald Grimelund

Håndballstyrets representant

Frank Bjørndal

Medlem

 

Ansvarsområde

Sportslig utvalg leder det sportslige strategiarbeidet i håndballgruppen iht. sportslig strategiplan, og rapporterer til styret i håndballgruppen. Sportslig utvalg bruker den sportslige rammeplan som arbeidsdokument.

Møtefrekvens

Sportslig utvalg gjennomførte 4 offisielle møter i 2015. Sportslig Leder møter til Håndballgruppens styremøter, samt til meklingsmøter med foreldrerepresentanter og trenere.

 

Hovedfokusområder i 2016

-     Styrke klubbkulturen i håndballgruppen.

-     Videreføre samarbeidet med andre klubber og dermed stå bedre rustet til å gi alle et godt sportslig tilbud på riktig nivå.

-     Etablering av bredere samarbeid på tvers av treningsgruppene i håndballgruppen.

-     Resultatorientering.

-     Kompetansehevende tiltak.

-     Fordeling av treningstider.

 

Barnehåndballutvalget (BHU)

Barnehåndballutvalget ble etablert i Gneist i april 2012. Utvalgets medlemmer ble rekruttert slik at det skulle være forankret i Håndballgruppens formelle organer. Rent formelt er utvalget underlagt sportslig leder / sportslig utvalg.

 

Det har blitt gjennomført regelmessige møter gjennom 2015 med en frekvens hver 6-8 uke. Barneutvalget består av:

Medlem

Funksjon

Cathrine Jakobsen Heggstad

Leder

Olav Skjervheim

Medlem (fra SU)

Unni Eliassen

Medlem

Lisbeth Sandtorv

Medlem

Cecilie Molvik

Medlem

Ivan Brox

Medlem

 

Ansvarsområde

Barneutvalget har ansvar for yngre lag i aldersklassen 5 – 11 år. Opp til dette aldersnivået skal vi først og fremst ha fokus på idrettsglede og aktivitet, herunder eksemplifisert ved at det ikke lages tabell for spillet opp til og med 11 år.

Utvalget legger opp til å utvikle sitt arbeidsfelt med forankring i den sportslige rammeplanen til Gneist Håndball.

 

Arbeidsområder:

  • Rekrutering av nye trenere og spillere, herunder oppstart nye lag høsten 2015. 
  • Utvidet tilbudet til de yngste ved at det holdes to «Lek med ball» partier på to ulike skoler, 15 deltakere på hvert parti. Tilbudet har etablert seg som et populært tilbud blant førskolebarn. Tilbudet dekker ikke etterspørselen da det er ventelister på begge partier. I sesongen 2014/2015 klarte vi ikke å videreføre tilbudet da vi ikke fikk rekruttert trenere.
  • I samarbeid med SU - fordeling av treningstid til yngre lag sesongen 2015/2016.
  • Gjennomført miniarrangement i regi av region vest sitt serietilbud til yngre lag, ett arrangement vår 2015, og ett arrangement høsten 2015. Vellykket gjennomføringer med gode tilbakemeldinger fra involverte.
  • Gjennomført trenersamling / interne trenerkurs for trenere på yngre lag. Erfarne trenere i klubben har ledet samling med utøverapparat i hall hvor fokus har vært basale ferdigheter som kast – mottak med tilhørende øvelser. Formålet har vært å øke trenerkompetanse og øke klubbfølelse.
  • Motivert for og tilrettelagt for at trenere tar trenerkurs i regi av håndballforbundet region vest. Herunder innkjøp og utlevering av kursmateriell til deltakerne våre.
  • Vært kontaktpunkt for spørsmål om og fra yngre lag.
  • Videreført arbeid med å bedre informasjon til yngre lag sine trenere, herunder laget en informasjonspakke som er viktig som ny håndballtrener i Gneist. 
  • Satt fokus på barnehåndballen i Gneist gjennom bidrag til «Gneisten»

 

Barneutvalget har også i 2015 gitt rekruttering av nye yngre lag et løft. Dette vil fortsatt ha høy prioritet i arbeidet i klubben. 

 

Med så mange nye lag har vi utfordringer med å rekruttere nye trenere til Håndballgruppen selv om tilveksten er i bedring siste året. Også hallkapasiteten gir begrensinger i oppstart av nye lag, da vi ikke kan benytte oss av sene kveldstimer i gymsaler for de yngste lagene.

 

Sportslig resultat

Antall påmeldte lag i sesongen 2015/2016, totalt: 89

(27 gutte-/herrelag og 62 jente-/damelag)

 

De sportslige resultatene er fortsatt gode i 2015. Lagene har deltatt med suksess i seriespill samt lokale og nasjonale cuper og turneringer.

I klassen J14 tok jentene våre sølvmedaljer i nasjonalt sluttspill. En strålende bragd. Dette laget klarte også å kvalifisere seg til den landsomfattende Bringserien selv om de er ett år yngre enn konkurrentene sine. Første runde gikk i Sandslihallen 23. og 24. januar 2016. Med 5 poeng av 6 mulige viser jentene at de absolutt har noe der å gjøre.

I Bringserie 2014/2015 gikk det ikke så bra, verken guttene eller jentene klarte å kvalifisere seg dette året.

 

I den landsomfattende Lerøyserien for 18-åringer deltar vi i samarbeid med TIF Viking. I sesongen 2014/15 ble jentene fikk en fin plassering på øvre halvdel mens guttene slet mer i nedre halvdel av tabellen. Så langt denne sesongen ligger jentene midt på tabellen mens guttene innehar en strålende 2. plass.

 

Damelaget rykket opp til 2. Divisjon og hevder seg godt der.

Herrene rykket opp til 3. Divisjon.


Representasjon

En rekke av klubbens spillere har deltatt på regionale landslagssamlinger, soneutviklingsmiljø (SUM) og Bylag.

 

Frank H. Bjørndal er styremedlem Norges Håndballforbund (NHF).

Stig Tore Anthun er medlem i nasjonal gruppe for dommere i NHF.

 

Dommere:

Kjetil Ellingsen er klubbens dommerkontakt. Han har ansvaret for klubbens dommere og har som oppgave å være klubbens kontaktperson inn mot regionen og oppfølging av klubbens dommere.

 

Håndballgruppen har i sesongen også i 2015 hatt god utvikling på dommersiden. Det er avholdt barnekampleder kurs hvor Stig Tore Anthun var instruktør slik at kurset ikke kostet klubben noe.

 

Klubben har i denne sesongen til sammen 32 registrerte dommere fordelt på alle nivåer. Noen dommer har vi også mistet denne sesongen noe som vi synes er beklagelig.

I løpet av 2016 er målet å få flere dommere til å gjennom føre dommer 1 kurs og avholde barnekampleder kurs.

 

Noen av våre dommer er også observatører på forskjellig nivå. Dette gjelder Stig Tore Anthun, Stein Rune Ø Halleraker og Rune Kristiansen.

 

Klubben har en dommer på nasjonalt/internasjonalt nivå dette er Rune Kristiansen og det kan nevnes at han dømte NM finale i Nadderud Arena.

 

Vi hatt to dommere med i regionens utviklingsgruppe 2, dette er Sondre Ellingsen og Kathrine Anthun.

 

NHF Delegat:

-     Stig Tore Anthun

 

NHF dommere

-     Stig Tore Anthun

-     Stein Rune Halleraker

-     Rune Kristiansen

 

Regionsdommere

-     Sindre Eugen Berge

-     Tord Magnus Berg

-     Kathrine Anthun

-     Sondre Ellingsen

-     Geir Soma

-     Øivind Heggø

-     Mari Haaland

-     Celina Waardal

-     Viktoria Skagae

-     Camilla Skjærdal

-     Camilla Skjervheim

 

 

 

Sonedommere

-     Ola Aadland

-     Sander Berentsen

-     Sara Tyssebotn Berg

-     Camilla Anthun

-     Andreas Haga 

-     Patric Duesund

-     Benjamin Thoresen Orrego

-     Anne Fjeldsbø

-     Ole Einar Brandtzæg Hope

-     Kristin Flesland

-     Celine Gullachsen

-     Robart Jansen

-     Sara Hope

-     Thor Martin Jansen

-     Vilde Søvik

-     Lasse Leganger

-     Emma Sofie T Arnesen

-     Benjamin F Uppdal

 

 

Sportslige arrangementer

Stort antall påmeldte lag i regional serie fører til at Håndballgruppen blir pålagt mange arrangement i Sandslihallen. Arrangementene fordeles mellom de ulike foreldregruppene tilknyttet lagene slik at belastningen for det enkelte lag blir så rettferdig som mulig. Særlig miniturnering i begge haller har vært en suksess i 2015.

 

I tillegg til det dugnadsarbeidet som gjøres av de enkelte lagene har brukere av Sandslihallen blitt pålagt av Bergen Kommune å stille med Tilsynsvakter i Sandslihallen i forbindelse med aktiviteter i helgene. Tilsynsvaktene har erstattet de kommunale vaktmestere. Dette arbeidet startet høsten 2013 og har blitt videreført siden. Samlet sett utfører håndballgruppen omtrent 300 dugnadstimer pr år for å sikre at hallene er åpne for aktivitet. Håndballgruppen har som stor bruker av anlegget tatt på seg et betydelig ansvar, noe også Ytrebygda Basket har gjort, samlet sett sørger dette for at hallen er åpen i helgene. Det legges betydelig med ressurser ned også i organiseringen av dette arbeidet.

 

Håndballgruppen har organisert dette arbeidet slik at foreldre i lag som har betydelige kostnader knyttet til reiser (typisk Bring- og Lerøylagene) tilbys å delta på disse dugnadene. Dugnadsgodtgjørelsen brukes til egenandeler for utøverne og eller laget.

 

I tillegg ble det gjennomført håndballskole for ellevte året på rad før skolestart for 8-13 åringer. Vi startet i 2015 også opp med suksessrike håndballskoler i høst- og vinterferier.

 

Idrettsanlegg

Følgende anlegg benyttes:

Sandslihallen, Aurdalslia, Hjellestad, Liland og Ytrebygda Skoler.

 

Klubbsamarbeid

Gneist Håndball har på jente- og guttesiden et Partnerklubbsamarbeid med TIF Viking. Her har mange av våre eldste gutter og jenter deltatt i nasjonal Lerøyserie for J/G18.

I tillegg har alle muligheter for seriespill på riktig nivå for den enkelte utøver, og vi kan dermed gi gode sportslige tilbud til alle våre ungdommer.

 

Oppsummering

Håndballgruppen har et høyt aktivitetsnivå og er en av de største klubbene i Hordaland

Den store utfordringen er å få startet flere yngre lag. Vi klarer ikke å innfri etterspørselen etter flere lag spesielt på jentesiden. Dette har sammenheng med for få trenere og for liten hallkapasitet.

 

Styret i Håndballgruppen takker alle trenere, lagledere, foreldrekontakter, dommere og andre tillitsvalgte for innsatsen i året som har gått. Uten den enkeltes frivillige innsats, vil ikke gruppen kunne opprettholde det høye aktivitetsnivået.

 

Takk også til Hovedlaget og Administrasjonen i Klubbhuset på Liland for godt og konstruktivt samarbeid i 2015.

 

Styret vil til slutt takke for godt samarbeid med NHF Region Vest Norge, Norges Håndballforbund, Bergen Kommune, samarbeidspartnere og sponsorer.

 

 

Sandsli, 11. februar 2016

 

For Styret i Håndballgruppen

Leif Ingar Stadheim (sign.)

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket