Etiske regler for idrettslaget Gneist


Seksuelle overgrep og seksuell trakassering

Det er et viktig mål å utvikle toleranse og forståelse og å skape erkjennelse av menneskers likeverd for å unngå diskriminering, trakassering og hets. Alle i idretten bør jobbe for å etablere trygge miljøer og en trygg atmosfære for både barn, unge og voksne. Voksne må respektere utøvernes personlige rom og aldri overskride grensene for akseptabel oppførsel. Vi vet at seksuell trakassering og overgrep likevel skjer i idrettssammenheng, ofte uten at det blir rapportert, håndtert og reagert på. Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer. Med seksuelle overgrep menes å lure eller påtvinge et annet menneske seksualitet som det ikke ønsker, eller er utviklingsmessig i stand til.
I Norsk idrett er det nulltoleranse for enhver form for diskriminering og trakassering, uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell orientering og funksjonshemming. Dette betyr at det alltid skal reageres på slike handlinger.


Følgende etiske retningslinjer gjelder i all norsk idrett:

1. Behandle alle med respekt, og avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller behandling som kan oppleves som krenkende.
2. Unngå berøringer som kan oppleves som uønsket.
3. Unngå alle former for verbal intimitet som kan oppleves som seksuelt ladet.
4. Unngå uttrykk, vitser og meninger som omhandler utøveres kjønn eller seksuelle orientering på en negativ måte.
5. Tilstrebe å ha begge kjønn representert i støtteapparatet.
6. Unngå kontakt med utøvere i private rom uten at det er flere til stede eller det er avtalt med foresatte eller idrettsledelsen.
7. Vise respekt for utøverens, trenerens og lederens privatliv.
8. Unngå doble relasjoner. Dersom et gjensidig forhold eksisterer eller etableres bør situasjonen tas opp og avklares åpent i miljøet for å hindre spekulasjoner.
9. Ikke tilby noe form for motytelse i den hensikt å forlange eller forvente seksuelle tjenester i retur.
10. Gripe inn og varsle dersom man opplever brudd på disse retningslinjene. 

Alle har ansvar for å gripe inn og varsle ved brudd på retningslinjene. Støtteapparatet (trenere, ledere, tillitsvalgte, funksjonærer, dommere, foreldre mfl.) har hovedansvar for at retningslinjene gjøres kjent og overholdes i IL Gneist. Idrettslaget Gneist har gått gjennom retningslinjene på et hovedstyremøte. Dette kan gjøre idrettslaget mer rustet om det senere skal komme varsling om en slik sak i idrettslaget.
For mer informasjon om bakgrunn, fakta, forebygging og oppfølging vises det til informasjon om temaet seksuell trakassering og seksuelle overgrep i idretten på https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/seksuell-trakassering-og-overgrep/. Idrettslag som trenger hjelp til håndtering av slike saker bør kontakte idrettskretsen.

Vi ønsker at de som opplever seksuell trakassering eller overgrep i idretten varsler om dette. Derfor blir det informert om retningslinjene på vår hjemmeside. Under fanen «varslingsgruppe» på https://www.gneist.no/ ligger informasjon om hvem som skal varsles.


Sosiale medier

Idrettslaget Gneist ser en økende utvikling i bruk av sosiale medier som informasjons- eller kommunikasjonskanal innad i idrettslaget. Kommunikasjon gjennom sosiale medier som f. eks. facebook kan være effektivt og ønsket både fra spillere, trenere og tilhørende foreldregruppe i et lag.

IL Gneist ønsker å dra nytte av fordelene med sosiale medier som informasjonskanal innad i idrettslaget. Samtidig ønsker vi å legge noen føringer i forhold til hvordan disse mediene skal brukes av våre tillitsvalgte, trenere og medlemmer. Vi har derfor utarbeidet retningslinjer for bruk av sosiale medier. Målsettingen med retningslinjene er å beskytte den enkelte person, herunder trener, øvrige personer med tillitsverv og utøvere i idrettslaget for uønskede hendelser.


Følgende retningslinjer gjelder for bruk av sosiale medier for trenere og andre med tillitsverv i idrettslaget Gneist:

⦁ Trenere og øvrige personer med tillitsverv i klubben skal være bevisst og ha respekt for sin rolle som tillitsperson i idrettslaget. Relasjon til utøvere vil være preget av den rolle man innehar og relasjonen kan derved være preget av ujevnhet. Det bør på dette grunnlag utvises stor forsiktighet med å inngå vennskap eller andre nære relasjoner mellom trener eller tillitspersoner og utøvere. Kontakten og all kommunikasjon skal være preget av profesjonalitet. Trenere og øvrige tillitspersoner er ansvarlig for dette.
⦁ Unngå å bli venner med utøvere i andre sosiale medier enn hva som er nødvendig for informasjons- eller kommunikasjonsutveksling i laget dersom ikke annet er avtalt med utøvers foresatte eller idrettslagets ledelse.
⦁ Unngå kontakt med utøvere i private rom på sosiale medier uten at det er flere til stede eller det er avtalt med foresatte eller idrettslagets ledelse.
⦁ Informasjonsutveksling mellom trener/tillitsvalgt og utøver i sosiale medier skal skje i lukket gruppe slik at det ikke er åpent for utenforstående når og hvor man som deltaker på laget skal oppholde seg, møtes for trening, kamp, felles reise m.m
⦁ Personlige tilbakemeldinger til enkelte spillere bør, hvis det er forsvarlig å gi det via sosiale media, sendes som melding og ikke legges ut på vegg slik at alle kan se. Ved sending av alle typer melding skal man sette utøver og en av foreldrene eller annen ressursperson i laget som mottaker av meldingen slik at det ikke foregår meldingsutveksling kun mellom deg som trener/tillitsvalgt og utøver, dersom ikke annet er avklart med foresatt eller idrettslagets ledelse.
⦁ All informasjon og kommunikasjon skal gjøres via et saklig og tydelig språk, hvor avsender skal være bevisst på at meldinger kan misforstås og at en derfor må sikre at meldinger har tilstrekkelig klarhet. Bruk av sterke beskrivelser, ironi, banneord, eller andre begrep/formuleringer som kan oppfattes negativt skal unngås.
⦁ Særlig forsiktighet bør utvises ved kommunikasjon som i hovedsak dreier seg om deling av bilder, derfor bør man være ekstra varsom med kontakt via Instagram, eller andre medier hvor bildeutveksling er det sentrale. Snapchat eller andre tilsvarende billedtjenester skal ikke benyttes. Meldinger av ren personlig art skal unngås.
⦁ Vær svært forsiktig med å legge ut bilder – ikke la andre tagge i bilder du har lagt ut – de kan da bli tilgjengelig utenfor den lukkete gruppen. Husk at i det offentlige rom skal ingen få sitt bilde fremvist uten at de som er med på bildet positivt har akseptert dette.
⦁ Unngå all kontakt som kan skape misforståelser eller oppleves som uønsket.

Følgende gjelder ved uønsket kontakt/mistanke om brudd på retningslinjer:

Hvis trener og/eller tillitsvalgt blir kjent med eller på annen måte blir gjort oppmerksom på uønsket kontakt eller mistanke om brudd på disse retningslinjer, skal dette snarest rapporteres til Styreleder eller Daglig leder i idrettslaget. 


Dersom du har spørsmål knyttet til retningslinjen, eller andre henvendelser vedrørende retningslinjen, ta kontakt med Styreleder eller Daglig leder i IL Gneist.

Kontaktinformasjon finner du under fanen "Varslingsgruppe" på www.gneist.no.