INFORMASJONSHEFTE 2016

GRUPPESTYRER/TRENERE/LAGLEDERE/FORELDREKONTAKTER


Innhold - klikk på overskrift for å gå til avsnitt

1. Organisasjon
- Årsmøte
- Hovedstyret
- Arbeidsutvalg
- Gruppestyrer
- Administrasjon
- Kontrollkomite
- Valgkomite
- Disiplinærutvalg
- Anleggskomite

2. Visjon/Verdier
- IL Gneist sine visjoner/verdier
- Fair Play

3. Vedtekter

4. Strategidokument

5. Sosiale medier
- Retningslinjer

6. Presse
- Presseansvarlig
- Pressemelding

7. Utstyrleverandør/Butikk
- Avtaler
- Kjøpsbevis
- Gneist kolleksjon
- Bruk av Gneist logo

8. Sponsorer/Støttespillere
- Hovedsponsorer
- Sponsorprogram
- Retningslinjer for klubbkolleksjon

9. Hjemmeside
- Bruk av hjemmeside
- Medlemsnett
- Gneisten

10. Informasjon om:
- kontingent
- fergekort
- branninstruks for brukere av Sandslihallen
- grasrotandel
- politiattest
- kilometergodtgjørelse/lønn
- lagskasser

11. Folkehelse

12. Trener/lagleders/foreldrekontakts rolle og oppgaver

 

 

 

 

 


Innledning

 

 

 

Idrettslaget Gneist skal organisere idrett for innbyggerne i Ytrebygda bydel.

Vi legger sterkest vekt på tilbudet overfor barn og unge.

Gneist tilbyr aktivitet i 7 ulike idrettsgrener.
  Hver av disse har et mangeartet tilbud.

Vi har mange medlemmer.
  Disse får bistand av gode ledere, trenere og engasjerte foreldre.

Dette informasjonshefte beskriver nærmere våre driftsrutiner.

I fall du skulle ha utdypende spørsmål, send en mail til
ilgneist@gneist.no

 

 

 

 

 

 


1. ORGANISASJON

Gneist organisasjonsoppbygging er følgende:

 

Årsmøte
Årsmøte er lagets høyeste organ.
Årsmøtet samles i månedsskiftet februar/mars hvert år for å behandle årsmelding, regnskap, foreta valg og behandle andre innkomne saker.

Årsmøtets organer i løpet av året er:

Revisjon
Kontrollkomiteen
Valgkomite.

Hovedstyret har det overordnede driftsansvar av idrettslaget. Hovedstyret består av styremedlemmer fra arbeidsutvalget og gruppelederne.

Arbeidsutvalget har den løpende drift i forhold til klubbens samlede virksomhet og fellesfunksjoner.

Gruppestyrene har det løpende ansvar for drift av lagets tilbud i de enkelte idrettsgrener.

Administrasjonen bistår hovedstyret og arbeidsutvalg og gruppestyrene i den løpende drift av idrettslaget.

 

Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen velges av årsmøtet.

Kontrollkomiteen står kun ansvarlig overfor årsmøtet og avgir sin beretning dit.

Det er kun årsmøtet som kan instruere kontrollkomiteen.

Kontrollkomiteen må i sitt arbeid ha tilgang til enhver informasjon i idrettslaget som kontrollkomiteen trenger i sitt arbeid.

Dette gjelder bl.a.:  
- Referater
- Saksutredninger
- Rapporter og beretninger
- Regnskap og bilag.

Revisor utøver sitt arbeid i henhold til regnskapsloven, god revisjonsskikk og idrettens revisjonsbestemmelser.

Kontrollkomiteen skal i samarbeid med revisor gjennomgå forhold ved driften, og om det er nødvendig iverksette særskilte kontroller av bilag og regnskapsførsel utover det revisor trenger i sitt arbeid.

Kontrollkomiteen bør ta sitt utgangspunkt i årsmøtets drøftelser og de retningslinjer som er gitt for laget, herunder arbeidsutvalget og de enkelte grupper sin virksomhet, og gi uttrykk for hvorledes man har oppnådd de resultater som var forventet.

 

Valgkomité 
Valgkomiteen jobber tett med gruppene og har som oppgave å plukke ut personer i idrettslaget til å sitte i organisasjonens verv og innstille dem på valg. Valget skjer gjennom votering under idrettslagets årsmøte, samtidig som en ny valgkomité blir nedsatt. Kriterier og prosedyrer for innstilling og valg er nedfelt i organisasjonens vedtekter.

 

Disiplinærutvalg  
Disiplinærutvalg saksbehandlingsregler 

Saksbehandlingsregler ved mulig brudd på idrettens eller idrettslaget Gneist sine lover og regler . (Vedtatt av hovedstyret den 07.11.2011) 

 

§ 1      Saksbehandling

Så vel enkeltperson som gruppestyre kan innrapportere brudd på idrettens eller Gneist sine lover eller regler, men bare gruppestyrene kan inngi anmeldelse til disiplinærutvalget med krav om at sak blir reist. Ved mistanke om brudd på straffelov eller andre straffebestemmelser fastsatt i norsk lov, skal dette meddeles styreleder direkte, og eventuell anmeldelse på vegne av Gneist til politiet avgjøres av hovedstyre.
 

Før anmeldelse til disiplinærutvalget blir inngitt skal gruppestyre foreta en selvstendig vurdering av saken, og hvis mulig innhente uttalelser fra den som en vurdere å anmelde samt andre som evt. kan opplyse saken.  

Anmeldelsen skal inngis skriftlig til disiplinærutvalget så snart som mulig.  Ved antatt alvorlige brudd på laget eller idrettens regler, eventuelt norsk lov, skal styreleder varsles snarest. 

En anmeldelse skal snarest mulig og senest innen 2 uker etter at anmeldelse er mottatt varsles til den anmeldte som gis en frist på minst 3 uker til å komme med sine bemerkninger til den inngitte anmeldelse.  Samtidig gjøres anmeldte oppmerksom på at saken kan bli avgjort på grunnlag av den inngitte anmeldelse dersom vedkommende unnlater å fremkomme med sine bemerkninger innen den fastsatte frist.

Enhver sak skal avgjøres så raskt som mulig, og disiplinærutvalget kan i den forbindelse sette frister, avskjære bevis og foreta annen forberedende saksbehandling.

Enhver sak skal utredes nøye før den blir avgjort.  Part har rett til å kreve muntlig forhandling med mindre Disiplinærutvalget enstemmig finner at dette ikke er nødvendig.

Dersom det tas opp muntlig forklaring av parter eller vitner, skal partene varsles og ha rett til å være til stede, eventuelt sammen med rådgiver. 

Bare de bevis som foreligger i saken og som begge parter er gjort kjent med, blir å legge til grunn for avgjørelsen.  Enhver rimelig tvil skal komme anmeldte til gode.

Ingen kan være med på forberedelsen av saken eller avgjørelsen som selv er interessert i saken, har inngitt anmeldelse eller vært med på behandlingen av den i lavere instans eller som på forhånd offentlig har gitt sin oppfatning av saken til kjenne eller det foreligger andre særlige grunner som er egnet til å svekke tilliten til dennes habilitet.

Avgjørelsen skal begrunnes.  Det skal redegjøres for hvilket forhold som anses som bevist og hvilken straffebestemmelse som legges til grunn.

Melding om avgjørelse sammen med begrunnelsen for denne skal sendes gruppestyret og anmeldte i brev eller på annen betryggende måte.  Samtidig skal underretning gis om frist for overprøving av avgjørelsen og om til hvem kravet om overprøving skal rettes.
 

 

§ 2      Disiplinærutvalgets kompetanse. Vedtaksførhet mv

Disiplinærutvalget er vedtaksført når et flertall av medlemmene møter. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

 

§ 3      Suspensjon 

Når det er grunn til å anta at en person vil bli dømt for brudd på laget eller idrettens bestemmelser, eller det er innlevert anmeldelse til politiet, og særlige grunner taler for det, kan Disiplinærutvalget som behandler saken beslutte at den det gjelder suspenderes. Suspensjon kan besluttes for inntil to måneder av gangen. Den samlede suspensjonstid må ikke overstige den tid vedkommende antas å ville miste sine rettigheter ved endelig dom.

I suspensjonstiden taper vedkommende de rettigheter som domsmyndigheten bestemmer. Suspensjonstiden skal komme til fradrag i den straff som måtte bli utmålt.

Den som blir suspendert skal straks underrettes om beslutningen og at suspensjonsvedtaket kan ankes inn for hovedstyret.

 

§ 4       Overprøving

Anmeldende organ og domfelte kan anke en avgjørelse til hovedstyret.

Anken må fremsettes skriftlig og senest innen 14 dager etter at vedkommende er blitt kjent med avgjørelsen. Kravet fremsettes for disiplinærutvalget og sendes av denne sammen med sakens dokumenter til hovedstyret.

En anke som er fremsatt etter at ankefristen er utløpt, skal avvises med mindre hovedstyre finner at oversittelsen ikke bør legges den ankende til last eller det av særlige grunner finnes rimelig at anken likevel blir prøvd.

Anken skal behandles så snart som mulig. Bestemmelsene i § 1 får tilsvarende anvendelse.

Hovedstyret kan:
a) avvise saken p.g.a formelle feil,
b) oppheve underinstansens avgjørelse, sende saken tilbake til ny behandling og gi retningslinjer for den nye behandling,
c) stadfeste den påankede avgjørelsen,
d)  avsi ny dom.

 

§ 5     Straffens ikrafttreden

Dommen trer i kraft når saken er endelig avgjort.  Eventuell suspensjon går til fradrag i straffen.

 

 

Anleggskomité

Anleggskomiteen i Gneist har ansvar for arbeidet med å utvikle en best mulig anleggssituasjon for klubben. Anleggsarbeidet omfatter både initiativer for å få bygd nye fotballbaner/haller og rehabilitering av eksisterende baner/haller. Styret har oppnevnt en anleggskomité med mandat for den praktiske oppfølgingen av klubbens anleggsarbeid.

Anleggskomiteen skal legge frem innstillinger til prioritering av bygging og rehabilitering av eventuelle anlegg.

Anleggskomiteen utarbeider sitt forslag til årlige prioriteringer på grunnlag av en mest mulig oppdatert behovs- og kapasitetsanalyse.

 

 

 

 

 

 


2. VISJON - VERDIER

 

Visjon

IL Gneist skal legge til rette for idrettslig aktivitet og kvalitet i nærmiljøet.

Med kvalitet mener vi at Gneist skal være en allsidig klubb med gode ledere og trenere i attraktive anlegg.

 

Verdier

IL Gneist sine kjerneverdier er:

Motivasjon
Trivsel
Toleranse
Allsidighet


Motivasjon

IL Gneist skal stimulere til innsats og deltagelse i individuelle og felles aktiviteter. IL Gneist ambisjon er å gi utøverne gode og motiverte trenere og ledere.

 

Trivsel

Med trivsel mener vi å skape en møteplass for egenutvikling og mestring i et trygt miljø basert på samhold, respekt, fellesskap og engasjement. IL Gneist vil legge stor vekt på trivsel.

 

Allsidighet

Med allsidighet mener vi at IL Gneist skal gi et variert tilbud til alle som vil drive idrett uansett alder og kjønn. Treninger skal være varierte, og det skal legges til rette for at den enkelte utøver skal ha anledning til å delta i flere aktiviteter.

 

Toleranse

Med toleranse forstår vi at alle kan bidra med noe verdifullt, selv om vi har ulik bakgrunn, ønsker og behov.

 

Fair Play

Spillere, trenere, ledere, dommere, foresatte/foreldre, besteforeldre, publikum, supportere, media eller en annen aktør har et ansvar for å opptre i tråd med Fair Play-verdiene.

Målsettingen med Fair Play-arbeidet er at alle involverte i norsk idrett skal ha et bevisst forhold til grunnverdier forankret i prinsippet om Fair Play.

Prinsippet om Fair Play skal vises gjennom positive og konkrete handlinger.
Alle målgruppene har et ansvar for å forsterke det gode miljøet. Alle har også et ansvar for å endre og/eller påvirke holdninger, der en opplever episoder preget av manglende respekt og toleranse.

 

 

 

 


3. VEDTEKTER
 
Ved stiftelsen 16. desember 1945 la Idrettslaget Gneist til grunn medlemskap i Norges Idrettsforbund og å følge normallovene til Idrettsforbundet.

Lovene ble grundig gjennomgått høsten 2002 og nye lover ble vedtatt av årsmøtet 2003.
  En mindre justering ble foretatt ved årsmøtet 2004.

Høsten 2014 ble lovene igjen grundig gjennomgått med hjelp fra lovavdelingen hos Idrettskretsen. Vedtektene ble godkjent av Årsmøte mars 2014.

 

 

§ 1      Formål

Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF)

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

 

 

§ 2      Organisatorisk tilknytning  

Idrettslaget er medlem av Norges Idrettsforbund (NIF) gjennom Hordaland Idrettskrets.

Idrettslaget er medlem av de(t) særforbund som lagets årsmøte bestemmer.

Idrettslaget hører hjemme i Bergen kommune, og er medlem av Bergen idrettsråd.

Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Idrettslaget skal følge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs lov gjelder for idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov.

 

 

§ 3      Medlemmer

Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.

For øvrig plikter ethvert medlem å overholde NIFs, dets organisasjonsledd, samt idrettslagets lover og bestemmelser.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd i NIF er gjort opp.

Medlemskap kan nektes i særlige tilfeller. Idrettslagets avgjørelse kan påklages til idrettskretsen. Klagefristen er 3 uker etter at vedtaket er mottatt. Idrettskretsens avgjørelse kan påklages til Idrettsstyret innen 3 uker etter at rekommandert melding er mottatt.

Medlemskap i laget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

Alle idrettslag plikter å føre elektronisk medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med retningslinjer gitt av Idrett styret.

Medlemmet plikter å overholde NIFs, tilsluttede organisasjonsledds og idrettslagets regelverk og vedtak.

Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år taper automatisk sitt medlemskap i idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste. Medlem som har tapt sitt medlemskap kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt

 

 

§ 4      Medlemskontingent og avgifter

Medlemskontingenten i Idrettslaget fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.

Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltagelse i lagets aktivitetstilbud.
Gruppekontingent fastsettes av Hovedstyret etter innstilling fra vedkommende gruppe.

Hovedstyret kan sette ned eller frafalle kontingent når særlige grunner foreligger

 

 

§ 5      Stemmerett og valgbarhet

For å ha stemmerett på lagets møter må et medlem ha fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst en måned og ha oppfylt medlemsforpliktelser, jfr. NIFs lov§ 2-5. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jfr. NIFs lov§ 2-9.

Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i laget, og som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt kan imidlertid ikke samtidig være arbeidstaker i laget. Spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget kan derimot velges som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.

Medlem som skylder kontingent har ikke stemmerett, er ikke valgbar og kan ikke være representant til ting eller møte i overordnet organisasjonsledd. (flyttet til § 3)

En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i idrettslaget: medlem av styre, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor. 
 

En person kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse.

 

 

§ 6      Tillitsvalgtes godtgjørelse

For refusjon av utgifter og godtgjørelse til idrettslagets tillitsvalgte gjelder:

Tillitsvalgte kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgte kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.

Utgifter til tapt arbeidsfortjeneste og til godtgjørelse skal fremgå av lagets budsjett og regnskap.

Styrehonorar skal fremkomme av årsberetningene.

 

 

§ 7      Kjønnsfordeling

Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg m.v. i NIFs organisasjonsledd skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn.

Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn i styre, råd og utvalg m.v. med mer enn 3 medlemmer. I styre, råd og utvalg m.v. som består av 2 eller 3 medlemmer skal begge kjønn være representert. Varamedlemmer teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

Idrettsstyret kan når det foreligger særlige forhold, gjøre unntak fra denne bestemmelsen.

 


§ 8      Inhabilitet

Tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:

a) Når vedkommende selv er part i saken

b) Når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i oppstigende eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken

c) Når vedkommende er gift med eller er forlovet eller samboer med en part

d) Når vedkommende er leder for eller har ledende stilling i eller er medlem av styret i et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken

Likeså er tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommende upartiskhet, blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av noen part.

Inhabilitetsspørsmålet avgjøres av det aktuelle organ.

Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommende standpunkt og at idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende bør vike sete.

Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i samme organisasjonsledd.

Med part menes i denne bestemmelsen tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

Bestemmelsen gjelder ikke ved valg eller på årsmøtet i idrettslaget.

   

 

§9       Straffesaker

For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12 (NIFs straffebestemmelser)

 

 

§ 10 Regnskap m.v

Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig.

Idrettslaget skal følge regnskapsbestemmelsene i regnskapsloven og revisjonsbestemmelsene i revisorloven, og skal engasjere revisor og velge kontrollkomité. Kontrollkomiteens oppgaver følger av NIFs lov § 2-12.

Bankkonti skal være knyttet til idrettslaget og skal disponeres av to personer i fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer.

På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. Regnskap og budsjett for idrettslag som er organisert med grupper/avdelinger, skal også omfatte regnskapene og budsjettene for gruppene/avdelingene, og skal følge oppsettet i Norsk Standard kontoplan.

Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital.

Idrettslaget kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret.

Disposisjoner av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til idrettslagets størrelse og virksomhet, herunder låneopptak, skal vedtas av årsmøtet. Årsmøtet bør vedta et særskilt fullmakts reglement knyttet til slike disposisjoner.

 

 

§ 11    Årsmøte

Lagets øverste organ er årsmøtet som holdes hvert år i februar/mars måned.

Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside.  Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøte.

Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer.

Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltakelse.

På årsmøtet kan det ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på utsendt/kunngjort saksliste. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av sakslisten.

  

§12 Ledelse av årsmøte

Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(e). Dirigenten(e) behøver ikke å være medlem av idrettslaget.

 

 

§ 13 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent(er), sekretær(er) – samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle innkomne forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Vedta idrettslagets budsjett.
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
10. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap.
11. Foreta følgende valg:

A. Hovedstyret består av:
1. Leder og nestleder med 1 års funksjonstid
2. Styremedlemmer med 2 års funksjon
3. 2 varamedlemmer med 1 års funksjonstid
4. Gruppeledere med 1 års funksjonstid.
5. En representant fra største gruppe

B.  Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. § 12 pkt. 9.

C. Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet.

D. Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.
Styret innstiller.

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

Valgene skjer etter bestemmelsene i NIFs lov§ 2-11

Arbeidstaker innen et organisasjonsledd er ikke valgbar til verv i eget eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse i perioden plikter å fratre tillitsvervet. Idrettsstyret kan gi dispensasjon.

 

 

§ 14    Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er lovfestet skal vedtak for å være gyldige, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.

Valg forgår skriftlig hvis det foreligger mer enn et forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen.  Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til NIFs lov §§ 2-4 og 2-5.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlemmer. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
  

 

§ 15   Ekstraordinært årsmøte i Idrettslaget

Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 14 dagers varsel etter:

Vedtak på årsmøte i idrettslaget.

Vedtak i styret i idrettslaget.

Skriftlig krav fra 1/3 av idrettslagets medlemmer.

Krav etter vedtak i overordna organisasjonsledd: NIF eller idrettskrets.

Ekstraordinært årsmøtet i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av årsmøtet. Saksliste og nødvendige saksdokumenter skal følge innkallingen.

 

 

§16    Hovedstyret

Laget ledes og forpliktes av hovedstyret som er lagets høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Hovedstyret skal

1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.

2. Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøte/ting eller av overordnet organisasjonsledd. Styret skal videre på se at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring.

3. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse.

4. Representere idrettslaget utad.
    Idrettslagets signatur innehas av leder og et styremedlem i fellesskap.

5.Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen


Hovedstyret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Hovedstyret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.

Hovedstyret består av leder, nestleder, tre styremedlemmer (arbeidsutvalget), leder av de grupper laget har opprettet, samt et valg medlem fra den største gruppen Varamedlemmer til arbeidsutvalget innkalles til møtene.

 

 

§ 17 Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget (AU) forestår ledelsen av laget og sørger for iverksettelse av de vedtak som treffes i hovedstyret.

AU forbereder og innstiller i saker som skal behandles i hovedstyret.

AU kan oppnevne prosjektutvalg for utredning og gjennomføring av enkeltsaker.

 

 

§ 18    Grupper/Avdelinger/komiteer

Idrettslaget skal ha valgkomite som velges på fritt grunnlag på årsmøte i idrettslaget, etter innstilling fra styret, og har som oppdrag å legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet.

Laget kan organiseres med grupper og/eller avdelinger. Lagets årsmøte bestemmer opprettelse av grupper/avdelinger, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av idrettslagets organisasjonsplan, jfr § 13 pkt. 9.

For grupper/avdelingers økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og grupper/avdelinger kan ikke inngå avtaler eller representere idrettslaget utad uten hovedstyrets godkjennelse.

Gruppestyrene utpeker representanter til
særidrettenes ting.§ 19
   Administrasjon

Idrettslagets administrasjon organiseres iht organisasjonsplan vedtatt av hovedstyret.
Hovedstyret ansetter daglig leder.
Arbeidsutvalget ansetter de øvrige ved administrasjonen etter innstilling fra daglig leder.
Arbeidsutvalget skal fastsettes instruks for samtlige ansatte.
Gruppestyrene ansetter personer i trenerfunksjoner.

 

§ 20    Lovendring

Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i idrettslaget etter å ha vært oppført på sakslisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Lovendring må godkjennes av Idrettskretsen, og trer ikke i kraft før de er godkjent.
Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter.

Idrett styret kan i forbindelse med godkjenning av underliggende organisasjonsledds lover, redigere disse slik at de ikke kommer i motstrid med bestemmelsene i NIFs lov.

 
§ 21 kan ikke endres

§ 21    Oppløsning

Oppløsning av idrettslaget kan bare behandles på ordinært årsmøte. Underretning om at idrettslaget skal oppløses, skal sendes til idrettskretsen 14 dager før idrettslaget holder sitt ordinære årsmøte til behandling av saken.

Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelser om vedtektsendringer i § 18.pkt.7.

I tilfelle oppløsning eller annet opphør av laget tilfaller lagets eiendeler NIF eller formål godkjent av idrettsstyret.

Ved konkurs anses organisasjonsleddet som oppløst og mister således sitt medlemskap i NIF.

Ved konkurs gjelder reglene i konkursloven og dekningsloven.

Ved oppløsning sendes lagets arkiv til idrettskretsen.

 

 

 

 

 


4. Strategidokument

Hovedstyret vedtok enstemmig I 2011 en strategiplan for Idrettslaget Gneist for årene 2012 – 2014, revidert utgave for 2015 til 2017

Med basis i denne strategiplan har de enkelte grupper utarbeidet sine strategiplaner Gruppenes og Hovedlagets strategiplaner finnes på vår hjemmeside
www.gneist.no 

IL Gneist skal i strategiperioden 2015 – 2017 ha fokus på breddeidrett. Dette gjelder i bruk av ressurser og i fastsettelse av mål. Med breddeidrett menes at alle skal få et tilbud, ikke nødvendigvis første valget, men det skal ikke være noen kriterier for inntak (ferdighetsprøve).

IL Gneist skal tilrettelegge for sportslig utvikling og suksess i eller utenfor laget

Sportslig utvikling

Skape tilhørighet og lojalitet til Gneist

Forebygge/ Fritidstilbud

 

Vi skal i IL Gneist ha et fritidstilbud til alle som ønsker å drive idrett som underbygger det forebyggende arbeidet for ungdom i Ytrebygda Bydel. Vi ønsker i tillegg å beholde ungdommen i klubben og i nærmiljøet også etter at de avslutter sin sportslige karriere. Dette gjennomføres ved å tilrettelegge for aktiviteter og prosjekter som stimulerer ungdommen til alternative aktiviteter

  

Hovedutfordringer

Gi et tilbud til de fleste – også dem som faller fra i bestemte aldersgrupper.

Tillitsvalgte – rekruttering.

Trenere – antall trenere og kompetanse blant trenerne.

Dommere – utvikle dommere på alle nivåer.

Økonomi i klubben.

Anleggs siden, idrettshall og flere baner.

 

Tilbud:
Våre medlemmer er kjernen i lagets aktiviteter. Alle sportslige tilbud skal så langt det er mulig tilrettelegges og utvikles i samsvar med medlemmenes ønsker, men IL Gneist skal også bidra til utvikling av nye aktiviteter for fremtidige grupper og nye medlemmer.

 

Tillitsvalgte: 
IL Gneist må arbeide for å øke antall aktive tillitsvalgte i klubben. Dette skal gjøres ved i større grad ha fokus på tilrettelegging av opplæring/ skolering samt informasjon om etiske regler mv for nye tillitsvalgte i klubben.

Det tilrettelegges for en nettbasert informasjonspakke for tillitsvalgte, ABC.


Trenere:
Idrettslaget er i sterk vekst og en avgjørende suksessfaktor vil være å rekruttere nye trenere, samt gi eksisterende trenere mulighet for videreutvikling/ skolering i eller utenfor den enkelte gruppe. Det skal videreutvikles et konkret trenerprogram for nyrekruttering, utdannelse av trenere samt tiltak for å beholde etablerte trenere. Etiske regler for trenere, ledere og aktive skal løpende vedlikeholdes. Eventuell økonomisk avlønning skal være i henhold til gjeldende lover og regler, og IL Gneist skal ikke være lønnsledende.

Det forventes at trenere i IL Gneist skal delta på relevante kurs angitt av laget.

 
Dommere:
Økende vekst i aktivitetsnivået krever at klubben arbeider systematisk med å utdanne og beholde dommere på alle nivå i klubben. Klubben skal til enhver tid ha tilstrekkelig kvalifiserte dommere til å oppfylle kretsenes krav. 


Økonomi:
IL Gneist skal vektlegge en god økonomistyring. Klubben bør prioritere arbeidet med å knytte til seg flere gode samarbeidspartnere som bidra til at klubben kan gi et tilbud til alle barn og ungdommer i bydelen. Klubben skal videreutvikle sponsorprogram for 2015 – 2019.

Klubben skal videreutvikle og implementere et felles regelverk for dugnadsarbeid, alternative inntektskilder, lokale sponsortiltak, belønning av trenere, ledere mv.

Laget skal begrense eventuell kommersiell utnyttelse av medlemslister mv. og eventuelle tilbud fra andre aktører til lagets medlemmer skal kun omfatte produkter eller tjenester som er i henhold til lagets etiske standard og forenlig med lagets profil og målsetninger.


Anlegg:
Medlemstallet i IL Gneist er fremdeles økende, og laget vil derfor også for fremtiden ha et økende behov for nye anlegg. Laget skal i målperioden optimalisere bruk av eksisterende anlegg, herunder sikre at laget får tildelt brukstid som hensyntar lagets bidrag til etablering av anlegget, samt arbeide for ny flerbrukshall på Liland og Hjellestad, samt kunstgressbane på Petedalsmyra.

Laget skal etablere et fond for eventuelle fremtidige økonomiske utfordringer.


Mål
IL Gneist skal være det foretrukne valg innen idrettsaktiviteter for barn ungdom og voksne i aldersgruppen 3 – 100 år i Ytrebygda bydel.

Økonomiske mål:

IL Gneist skal i målperioden ha følgende økonomiske mål:

Styrke lagets egenkapital.

Sikre at den enkelte gruppe har tilstrekkelig økonomi til å nå sine delmål i målperioden.

Sikre at laget samt den enkelte gruppe overholder sine budsjetter og ha en sunn og god økonomikontroll.

Gjennomføre sponsorprogrammet for perioden og oppnå de mål som er angitt i sponsorprogrammet

Vedlikeholde og videreutvikle felles standarder for belønning av trenere, ledere mv.

Følge felles retningslinjer for ettergivelse av krav om medlemskontingent, tilbud til aktive uten økonomisk mulighet for egen deltakelse mv.

 

Idrettslige mål:
Den enkelte gruppe i IL Gneist har utarbeidet egne strategidokument og målplaner for gruppens idrettslige mål, og IL Gneist har som overordnet mål å beholde samt videreutvikle samtlige grupper, samt bidra til at den enkelte gruppe oppfyller sine mål for perioden.

IL Gneist har i dag følgende grupper:

Fotball, håndball, turn, klatring, orientering, friidrett og volleyball.

 

Nye grupper:
I løpet av målperioden avklare om det er interesse for etablering av nye grupper/idrettsaktiviteter samt avklare hva slik nyetablering vil kreve av anlegg mv. Laget skal i denne forbindelse utarbeide en egen strategi for å sikre inkludering av personer som følge av fysiske eller andre begrensninger ikke kan delta i ordinære idrettsaktiviteter.

Aktuelle nye grupper/aktiviteter kan være følgende:

Sykling, ski, motorsport (land/sjø), basketball, cricket, amerikansk fotball, etc.

Det skal utpekes en ansvarlig for utvikling og oppfølgning av nye grupper.

 

Andre mål

Oppfylle og vedlikeholde etiske retningslinjer for trenere, ledere og aktive med formål å sikre at alle i laget har nødvendig trygghet i forhold til andres og egen opptreden i alle aktiviteter i laget, herunder bruk av sosiale medier. 

Felles regler for valg av samarbeidspartnere, personvernregler, mv.

Profesjonalisere driften av laget ved å utarbeide enkle standard regler og avtaler for; engasjement og belønning av trenere, ledere.

Utarbeide felles maler for dugnadsarbeid, sponsorarbeid, og andre aktiviteter for alle gruppene i laget.

Utarbeide en felles medieplan for laget.

 

 

5. Sosiale medier

Retningslinjer for bruk av sosiale medier for trenere og andre med tillitsverv i idrettslaget Gneist

Hensikten med retningslinjen er å legge føringer for forsvarlig bruk av sosiale medier som kommunikasjonsform mellom trenere, andre med tillitsverv og utøvere i idrettslaget.

Retningslinjen omfatter sosiale medier som Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, Kik messenger og evt andre medier som kan brukes eller som i fremtiden vil kunne brukes.

Innledning

Idrettslaget Gneist ser en økende utvikling i bruk av sosiale medier som informasjons- eller kommunikasjonskanal innad i idrettslaget. Kommunikasjon gjennom sosiale medier som f. eks. facebook kan være effektivt og ønsket både fra spillere, trenere og tilhørende foreldregruppe i et lag.

IL Gneist ønsker å dra nytte av fordelene med sosiale medier som informasjonskanal innad i idrettslaget. Samtidig ønsker vi å legge noen føringer i forhold til hvordan disse mediene skal brukes av våre tillitsvalgte, trenere og medlemmer. Målsettingen med retningslinjene er å beskytte den enkelte person, herunder trener, øvrige personer med tillitsverv og utøvere i idrettslaget for uønskede hendelser.

Retningslinjer

Trenere og øvrige personer med tillitsverv i klubben skal være bevisst og ha respekt for sin rolle som tillitsperson i idrettslaget.  Relasjon til utøvere vil være preget av den rolle man innehar og relasjonen kan derved være preget av ujevnhet. Det bør på dette grunnlag utvises stor forsiktighet med å inngå vennskap eller andre nære relasjoner mellom trener eller tillitspersoner og utøvere. Kontakten og all kommunikasjon skal være preget av profesjonalitet. Trenere og øvrige tillitspersoner er ansvarlig for dette.

Dersom det er slektskap eller annet som gjør at relasjonen har annet innhold enn profesjonalitet bør det være åpenhet om dette og uttales i gruppen av utøvere og foreldre for å hindre spekulasjoner e.l.

Unngå å bli venner med utøvere i andre sosiale medier enn hva som er nødvendig for informasjons- eller kommunikasjonsutveksling i laget dersom ikke annet er avtalt med utøvers foresatte eller idrettslagets ledelse.

Unngå kontakt med utøvere i private rom på sosiale medier uten at det er flere til stede eller det er avtalt med foresatte eller idrettslagets ledelse.

Informasjonsutveksling mellom trener/tillitsvalgt og utøver i sosiale medier skal skje i lukket gruppe slik at det ikke er åpent for utenforstående når og hvor man som deltaker på laget skal oppholde seg, møtes for trening, kamp, felles reise m.m

Personlige tilbakemeldinger til enkelte spillere bør, hvis det er forsvarlig å gi det via sosiale media, sendes som melding og ikke legges ut på vegg slik at alle kan se.  Ved sending av alle typer melding skal man sette utøver og en av foreldrene eller annen ressursperson i laget som mottaker av meldingen slik at det ikke foregår meldingsutveksling kun mellom deg som trener/tillitsvalgt og utøver, dersom ikke annet er avklart med foresatt eller idrettslagets ledelse.

All informasjon og kommunikasjon skal gjøres via et saklig og tydelig språk, hvor avsender skal være bevisst på at meldinger kan misforstås og at en derfor må sikre at meldinger har tilstrekkelig klarhet. Bruk av sterke beskrivelser, ironi, banneord, eller andre begrep/formuleringer som kan oppfattes negativt skal unngås.

Særlig forsiktighet bør utvises ved kommunikasjon som i hovedsak dreier seg om deling av bilder, derfor bør man være ekstra varsom med kontakt via Instagram, eller andre medier hvor bildeutveksling er det sentrale. Snapchat eller andre tilsvarende billedtjenester skal ikke benyttes. Meldinger av ren personlig art skal unngås.

Vær svært forsiktig med å legge ut bilder – ikke la andre tagge i bilder du har lagt ut – de kan da bli tilgjengelig utenfor den lukkete gruppen. Husk at i det offentlige rom skal ingen få sitt bilde fremvist uten at de som er med på bildet positivt har akseptert dette.

Unngå kontakt som kan skape misforståelser eller oppleves som uønsket.

 

 

Uønsket kontakt/mistanke om brudd på retningslinjer

Hvis trener og/eller tillitsvalgt blir kjent med eller på annen måte blir gjort oppmerksom på uønsket kontakt eller mistanke om brudd på disse retningslinjer, skal dette snarest rapporteres til Styreleder eller Daglig leder i idrettslaget.  

Dersom du har spørsmål knyttet til retningslinjen, eller andre henvendelser vedrørende retningslinjen, ta kontakt med Styreleder eller Daglig leder i IL Gneist  – kontaktinformasjon finner du på www.gneist.no

 

6. Presse

Mediekontakt, informasjon

Uttalelsertil media, intervjuer om styrets arbeid, vedtak oglignendepå styrets vegne, foretas kun av hovedstyrets leder, eller av densom hovedstyreleder har gitt tillatelsetil. Formalia rundt IL Gneist sin saksbehandlingbesvares av Styreleder eller Daglig leder.

Den som ønsker å referere saker, beslutninger eller annet fra styremøtet må sørge for å avklare dette på styremøtet og innhente styrets eller styreleders aksept.

  

Aktiviteter i gruppen

Hver gruppe har sin presseansvarlig som har ansvar for å formidle ulike aktivitet i gruppen, det være seg gode prestasjoner, arrangement etc. 

Pressemeldingen skal inneholde følgende:

Klubb:
Arrangement:
Tid/Sted:
Beskrivelse:
Kontaktperson:

 

7. Utstyrleverandør/Butikk

IL Gneist har avtaler med butikk og utstyrsleverandør. For perioden 2016 – 2020 har vi avtale med MX-Sport (butikk) og Hummel (utstyrsleverandør). Det er viktig at alle grupper og lag bruker butikk og utstyrsleverandør. Avtalene våre er så viktig og store at brudd på en slik avtale vil få store konsekvenser for idrettslaget.


Gneist kolleksjon

Når avtaler signeres velges det ut en kolleksjon. Det er denne gruppe skal bruke både til kamp og trening. Det ligger en oversikt på vår hjemmeside på klubbkolleksjonen.


Kjøpsbevisordningen – MX-Sport/Hummel

 

Formål

Formålet med kjøpsbevisordningen er å sørge for at alle lag i IL Gneist får samme tilbud om kjøp av drakter og at alle gruppene i IL Gneist fremstår i samme drakt og farger for å ha en helhetlig profil.

  

Varighet av draktene

For alle nystartede lag som får kjøpsbevis skal disse vare i 3 år.

 

Utsendelse av kjøpsbevisene

Kjøpsbevisene blir sendt til lagets lagleder/trener fra IL Gneist sentralt etter innmeldt spilleliste. Spillere kan innmeldes i etterkant, da vil kjøpsbeviset bli sendt direkte til spilleren. Det er lagleder/treners ansvar å sørge for at alle spillere får kjøpsbevisene. Når spiller har hatt drakten i 3 år får en ett nytt kjøpsbevis. Etter dette vil det bli utlevert draktsett.Egenandel – kjøpsbevis

Det vurderes fra år til år hvor stor egenandelen skal være for kjøpsbeviset.

 

 

Retningslinjer for bruk av IL Gneist sin logo

IL Gneist sin logo er ett registrert varemerke

Bruk av våre farger og vår logo: IL Gneist farger er blått hvitt.

Vår logo er registrert varemerke nummer: 255113. Fargekode PMS280. Dette er den eneste tillatte, og det er ikke under noen omstendighet tillatt å endre på den.

Vår logo skal alltid fremstå klart og tydelig, og den skal være "helten" i budskapet.

 

Generell bruk

IL Gneist logoen skal kun brukes etter gitte retningslinjer godkjent av en gruppe nedsatt av HS i IL Gneist.

  

Kommersiell bruk av logo

All bruk av logo (også elektronisk) i forbindelse med annonser, media, reklame, pins, profilering av samarbeidspartnere og/eller sponsorer, skal godkjennes av sponsoransvarlig (Daglig leder) i henhold til gitte retningslinjer.

 

Bruk av logo på trykksaker

All bruk av logo på trykksaker (visittkort, brevark, konvolutter o.l.) skal godkjennes av sponsoransvarlig (Daglig leder).

 

Spillerdrakt

Spillerdrakter bærer tradisjonell logo i farger, uten spesifisert idrettsgren.

  

Bruk av logo på tekstiler

All bruk av logo på tekstiler eller annet utstyr skal godkjennes av sponsoransvarlig (Daglig leder).


Logo på supporterutstyr

Alt supporterutstyr skal hovedsakelig påføres tradisjonell logo i farger.

Unntak kan forekomme dersom man gjør kampanjer mot enkeltidretter.

  

Tvist, mislighold ol.

Tvist, mislighold eller ulovlig bruk av IL Gneist logoen behandles av Hovedstyret i Idrettslaget Gneist.

 

 


8.  Sponsorer

Støttespillere

Gneist er avhengig av gode sponsorer for å opprettholde det gode miljøet og tryggheten i nærmiljøet.

Viktige faktorer er at sponsorer gir klubben støtte og midler for drift i hverdagen.

Gneist fremstår i dag som Hordalands største breddeidrettsklubb.

For å kunne holde tritt med bygg og ekspansjon i næring og privat bolig trenger IL Gneist solide medspillere.


Hvorfor trenger vi støtte:

Økte midler gir Bedre tilbud som igjen gir bedre utøvere som gir bedre profilering.

 

Hovedsponsorer

Våre hovedsponsorer og bidragsyter er i dag Mx-Sport, Hummel, SR-bank og Trond Mohn. Vi har i tillegg til våre hovedsponsorer mange bedrifter som er med på alt fra draktreklame, arenareklame, web reklame, gaver til lotteri, profilprodukter og sponsorklubber.

 

Sponsorprogram

IL Gneist har eget sponsorprogram, her er ett lite utdrag fra sponsorprogrammet.

 

Bli en Gneist sponsor

IL Gneist er Hordalands største idrettslag med over 3700 medlemmer i 7 forskjellige idrettsgrener. Gneist ønsker å ha ett bredt tilbud til sine medlemmer. Vi er veldig fornøyde med stadig stigende medlemstall, men kapasiteten på både fotballbaner og i hallene er sprengt.

I årene som kommer vil det være en betydelig vekst i vårt område. Vi ønsker å tenke langsiktig og ha kapasitet til å fortsette med gode aktiviteter til nye utøvere og samtidig sikre kvaliteten på det sportslige som allerede er i klubben. Ambisjonene er mange og vi er avhengig av gode samarbeidspartnere til å få hjulene til å gå rundt.

Vi ønsker flere sponsorer. Ta gjerne kontakt med oss for priser. Sponsoransvarlig er Daglig Leder Marit Helle Østervold, 95246440 eller E-post adresse marit@gneist.no

 

Arenaskilt

Liland Idrettsplass, Hjellestad Idrettsplass, Sandsli Idrettsplass og Sandslihallen har flere hundre besøkende hver dag og i tillegg flere store arrangementer hvert år.

Arenareklame er en flott måte å synliggjøre din bedrift i nærmiljøet.

Vår nettside gneist.no er vårt viktigste media for å kommunisere med våre medlemmer. Alt fra informasjon om gruppene til påmeldinger via nettsidene.

Ønsker ditt firma å bli sett er web banner en god måte å markedsføre seg på.

Vi har også vårt eget sponsorprogram hvor en kan velge hvilken klubb en ønsker å være med i

 

 

GNEIST SPONSORKLUBBER

Fordeler som medlem i Gull-klubb

Drakt reklame, Familiearrangement, Invitasjon til Gneist arrangement. Arenareklame på Liland, Hjellestad og Sandsli, Reklame gneist.no, reklame i GNEIST,en

Fordeler som medlem i Sølv-klubb

Arenareklame på Liland, Hjellestad og Sandsli, Invitasjon til Gneist arrangement, reklame gneist.no, reklame i GNEIST,en 

Fordeler med Bronse klubb

Arenareklame Liland Idrettspark, Reklame gneist.no, reklame i GNEIST,en

 

 

Retningslinjer klubbkolleksjon

Ingen lag kan inngå sponsoravtaler som ikke er forenlig med de etiske verdier og holdninger som IL Gneist står for, eksempelvis godtas ikke reklame for alkohol og tobakk.

Inntekten fra sponsoravtalene tilkommer den avdeling som har tegnet kontraktene.

 

Gneist Spillerdrakter–Hjemme drakter

Alle hjemme-spillerdrakter skal kjøpes gjennom IL Gneist sin utstyrsleverandør som de neste fire årene er MX-Sport Lagunen og Hummel, 2016-2020.  Fra 01.01.2014 til 31.12. 2016 er SR-bank hovedsponsor. Det vil si at alle draktkjøp opp i mot kjøpsbevis/draktsett er sponset av SR-bank og banken sin logo skal være(bak) på spillerdrakten. Størrelsen på logen vil være b20xh10 cm. Øverst på spillerdraktene er MX-Sport, Hummel og Gneist sine logoer.

Lagene har ikke anledning til å bruke andre drakter. Eksempelvis BKK, Statoil sine drakter

Bry deg logo skal være på ryggen nederst.

Bry deg logo fra 7 – 12

Bry deg nei til narkotika fra 12 +

 

 

Gneist Spillerdrakter – Bortedrakter

Bortedraktene skal leveres av Hummel og MX-Sport ,her kan en benytte blå spillerdrakt og blå shorts.

Lagene har heller ikke her anledning til å bruke andre drakter. Eksempelvis BKK, Statoil sine drakter

 

Reklame spillerdrakter

Samtlige lag kan anskaffe reklame på lagets hjemme/borte drakter. Det anbefales et minimumsbeløp på kroner 5000 pr. år. Logoen skal være nede på spillerdrakten eller på shortsen. Størrelsen på logoen kan max være 10x10. Logoer til konkurrerende bedrifter opp mot våre hovedsponsorer tillates ikke.

  

Overtrekkdress/Treningsdrakt/Gneist kolleksjonen

Samtlige lag kan også her anskaffe reklame på overtrekk/treningsdrakt. Anbefalt minimumsbeløp er også her kr. 5000,- Logoen skal være nede på drakten/dressen. Logoer til konkurrerende bedrifter opp mot våre hovedsponsorer tillates ikke. Størrelsen på logoen kan max være 10x10.

  

Retningslinjer for etablering av sponsorkontrakter

Formålet med retningslinjene er å sikre ens og profesjonell opptreden av idrettslagets representanter på sponsormarkedet, og å unngå uheldig intern konkurranse mellom gruppene som blant annet kan gi seg utslag i underprising eller samtidig ukoordinert kontakt til en og samme person.

 

Målsetting med sponsorkontrakter

Sponsorkontrakter mellom ILG og sponsorer skal ha som målsetting å

Profilere sponsorene

    Skaffe inntekter til sportslig aktivitet i ILG

 

Målgruppe

Sponsorer skal være næringsdrivende og ideelle organisasjoner i Bergen kommune. Bedrifter med nærings-virksomhet i nærmiljøet (Bergen kommune – Ytrebygda bydel) skal prioriteres.

Etablering av sponsorkontrakter

Hovedstyret og hver enkelt gruppe innenfor IL Gneist kan inngå sponsorkontrakter, dette gjøres i samarbeid med Daglig leder.

Innen hver gruppe skal det oppnevnes en person (vanligvis økonomiansvarlig) som er ansvarlig for at etableringen skjer etter gjeldende retningslinjer og for å holde oversikt over inngåtte sponsoravtaler i gruppene.

Kontraktene skal være skriftlig og settes opp i henhold til mal som på forhånd er godkjent av styret i hovedlaget. Ved behov for mer utfyllende avtale kan dette etableres som et tillegg til sponsoravtalen.

Det sendes kopi til Daglig leder av alle sponsorkontrakter med verdi over 5.000 kroner.

Alle kontraktene skal undertegnes i to eksemplarer hvorav partene beholder ett hver. En kopi av hver kontrakt skal sendes administrasjonen. Kontraktene skal minimum inneholde følgende:

- avtaleparter
- pris
- varighet på avtale
- hva kan sponsor få levert av tjenester
- hvilke forpliktelser har ILG/gruppen
- hvor plasseres reklamemateriell
- hvem bekoster materiell
- hvem er eier av materiell
- hvem bekoster skade på materiell
- hvem henger opp/trykker på materiell
- hva gjøres med materiell etter endt avtaletid

Ved etablering av kontrakt med gruppene skal den som inngår kontrakten ha ansvar for alt arbeid fra etablering til opphør. Det vil si:

- etablere kontrakt
- kjøpe inn utstyr (draktsett etc.)
- besørge reklame påtrykt/oppsatt
- besørge eventuell retur av
- reklamemateriell

Administrasjonen sørger for fakturering

 

 

 

 


9. Hjemmeside

Fra 2016 vil www.gneist.no komme i en ny utgave. Det vil bli lettere å finne frem både på hovedsiden og gruppene sine egne sider. I menyvalget kan en finne påmelding til våre aktiviteter som blant annet turn, fotballskole, håndballskoler, diverse skjemaer, nyheter fra gruppene, webshop, sponsorer, årsmeldinger, treningstider, oversikt over trenere, styret, ansatte, klubbkolleksjon, utleie, presseoppslag osv.

 

Medlemsnett

Det vil også bli ett nytt kontingentsystem fra 2016 som vår hovedsponsor SR-bank har utviklet. I dette systemet vil kun administrasjonen samt en representant fra hver gruppe kunne administrere. Lagene må sende informasjon til sin gruppeansvarlig når nye spillere/utøvere begynner eller slutter.

 

Gneisten

Gneisten er vårt medlemsblad som kommer ut to ganger i året og distribueres til alle husstander i Ytrebygda Bydel. Informasjon om idrettslaget formidles gjennom dette medlemsbladet.

  

 

 

 

 


10. Informasjon

 

Kontingent

Alle må oppdatere medlemslistene innen januar og sende disse til kontingent@gneist.no. Administrasjonen sender ut faktura for treningskontingent til alle innen utgangen av februar. For håndballgruppen og volleyballgruppen er det i august. Hovedlagskontingenten sendes ut i mars/april. Gruppekontingenten fastsettes årlig av hovedstyret.

Treningsavgift og medlemskontingent er obligatorisk og ingen får spille kamper eller være med på stevner uten å betale disse avgiftene.

For blant annet volleyball og håndball skal det også betales lisens til forbundet.

 

Støtteordning kontingent

Bergen kommune har etablert en egen stønadsordning som skal sikre barn deltakelse på 1 valgfri fritidsaktivitet. Målgruppen er barn i Bergen som ikke kan delta på en fritidsaktivitet fordi familiens inntektssituasjon ikke gir rom for dekning av slike utgifter. Det kan gis støtte til en konkret fritidsaktivitet med inntil kr. 3.000,- pr. år. Gjelder barn i skolealder fra 1. klasse til 18 år. Beløpet skal dekke utgifter til innmelding/kontingent, utstyr og eventuelle egenandeler ved reise i tilknytning til aktiviteten. Stønaden kan ikke fordeles på flere aktiviteter.

Full stønad forutsetter at familiens innen overskuelig fremtid ikke vil få en vesentlig forbedring i økonomien. Dette innebærer at familier som er i en midlertidig/kortvarig vanskelig situasjon får støtte til å starte på aktiviteten, men på sikt må familien påregne å dekke kostnadene til aktiviteten selv. (med dette menes at familiens inntekt kommer over sosialhjelpsnivå).

De som ønsker å søke om bidrag til fritidsaktivitet må kontakte sitt lokale NAV kontor.
Skjema som brukes heter "SØKNAD OM SOSIALHJELP OG SOSIALE TJENESTER I NAV"
Ved behandling av søknaden må inntekter og utgifter dokumenteres.
Det er ingen søknadsfrist i forhold til denne ytelsen.

 

Fergekort

Ved ferge-reiser til bortekamper skal alle bruke klubbens fergekort.

Ta kontakt med administrasjonen på forhånd for å få dette kortet utlevert.

Kortet brukes for bil + spillere.

Det kan også brukes privat fergekort - utgiftene refunderes da i ettertid mot innsending av kvittering.

 

 

Branninstruks for brukere av idrettshallene

Ansvarlig voksen person sørger for at alle personer som vedkommende har ansvar for, forlater bygningen og går til fotball bane på bygningens utside

Dersom det er behov for assistert rømning, skal dette være planlagt i forkant.

Ansvarlig voksen person gjennomsøker den delen av bygningen som vedkommende har ansvar for.

Ansvarlig voksen person tar imot brannvesenet og informerer om situasjonen.

Brannvesenet og ambulerende vakt skal varsles ved utløst brannalarm.

 

Brannvesenet 110

Ambulerende vakt 409 23 804

 

Ansvarlig voksen person iverksetter slokking, dersom dette er naturlig.

Kontroller at ingen går inn i bygningen.

Avvent tilbakemelding fra brannvesenet, ambulerende vakt før det gis tillatelse til å gå inn i bygget.

 

Informasjon om grasrotandel – Norsk Tipping

 Fra 1. mars 2009 kunne de som spiller hos Norsk Tipping bestemme hvilket lag eller forening i lokalmiljøet som skulle motta inntil fem prosent av det beløpet en spiller for. Grasrotandelen går ikke utover innsatsen eller premien til den enkelte. Vi har nå mange grasrotgivere men ønsker oss selvfølgelig flere. 

Hvordan komme i gang:
Spillerkortet
Spillerkortet til Norsk Tipping er selve nøkkelen til Grasrotandelen. Du må altså spille registrert for å kunne gi inntil fem prosent av innsatsen din til den organisasjonen eller foreningen du ønsker. Når du har funnet frem til den du ønsker å støtte, blir dette registrert på deg som spiller. Dermed sikrer du at mottakeren din blir støttet hver gang du spiller – selvfølgelig uten at det går på bekostning av innsatsen din eller premien din. Grasrotandelen gjelder på alle spillene til Norsk Tipping, bortsett fra Flax og Extra.

Vinn – vinn!
Det har ingenting å si om du taper eller vinner på spillet ditt. Du blir heller ikke belastet noe for å være grasrotgiver. Har du for eksempel spilt for 100 kroner på Lotto gir Norsk Tipping fem kroner som går direkte til den mottakeren du selv har plukket ut. Premien din blir like stor – uansett om du benytter deg av Grasrotandelen eller ikke.


Utbetaling av lønn/kilometergodtgjørelse

Retningslinjer for utbetaling av lønn/godtgjørelser

Det skal kun skrives reel kilometergodtgjørelse for kjøring til og fra trening og til og fra kamper. Det resterende beløpet utbetales som lønn minus skatt

Den skattefrie grensen for lønn pr dags dato kr. 8000,-
- Lønn (herunder km godtgjørelse) må være innlevert senest 25. i hver mnd.
- Lønnsutbetaling skjer mellom 25 - 30 i hver mnd.
- Lønnsgrunnlag innlevert etter denne dato, blir utbetalt påfølgende mnd.
- Lønn utbetales via bank/post – ikke kontant
- Forskudd på lønn skal være attestert/godkjent av gruppeleder.
 

Alle som skal jobbe i IL Gneist skal ha en skriftlig ansettelsesavtale, og for å kunne betale ut lønn, må vi legge inn kontaktinformasjon i vårt lønnsregister. Det vi trenger er:

Navn, e-post, fødselsnummer, adresse, postnummer, bank konto, ansatt som og for hvilken gruppe.

Skattekort skal ikke leveres til oss, men ordnes med skatteetaten direkte. IL Gneist regnskap henter ut info ved hjelp av ditt personnummer. DU MÅ ALTSÅ SELV ORDNE DETTE MED SKATTEETATEN.

Du kan laste ned mal for føring av kjørebok her.


Noen grupper betaler ut trenerhonorar to ganger i året.

 

 

Politiattest

Alle ansatte og frivillige over 15 år som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest.


Søknad om politiattest

Se eget menyvalg på hovedsiden; 'Politiattest'

 

 

Lagskasse

Det enkelte lag kan ikke opprette egne konti.

IL Gneist tilbyr alle lag å benytte seg av lagskasser – dvs. en kasse som laget disponerer fullt ut til f.eks. påmelding til cuper, sosiale aktiviteter, egne sponsor/dugnadsmidler ol.

Alle lag som har behov for en lagskasse får et prosjektnummer som benyttes ved føringer inn og ut av lagskassen. Dette prosjektnummeret fåes ved henvendelse til regnskap@gneist.no. Kvitteringer/faktura sendes til Regnskap. Det er ønskelig at den enkelte har god oversikt over lagskassen, vår regnskap ansvarlig fører også oversikt over lagskassene og en kan ved henvendelse få oversikt her.

 

 

 

 


11. Folkehelse

 

Idrett Bergen Sør

Idrett Bergen Sør er en unik organisasjon bestående av idrettslagene Gneist, Fana, Bjarg, Smørås og Kalandseid. Idrett Bergen Sør fokuserer på folkehelse, og tilrettelegger aktivitet for de som vanligvis ikke er aktive, eller ikke finner seg til rette i idrettslagene. Idrett Bergen Sør har 3 ansatte som administrerer, koordinerer og gjennomfører aktivitetene. Med Samhandlingsreformen og Folkehelseloven til grunn, ønsker vi med denne satsingen å nå de mindre aktive i samfunnet. Idrett Bergen Sør er et foregangs eksempel på hvordan frivilligheten kan løse folkehelseutfordringer i samarbeid med kommunen. IBS har hatt stor suksess med ulike prosjekter for flere utsatte målgrupper siden oppstarten i 2012. Hver uke aktiviserer de per dags dato over 600 ulike mennesker gjennom 6 ulike tiltak:

AktiVane: Aktivitet for barn i SFO, kompetanseheving blant SFO ansatte, kursing og praksis for ungdomsskoleelever gjennom valgfag.

Ungdom for Ungdom: Kursing av ungdom for å skape aktivitet for ungdom.

MEGA: Aktivitet for barn med AD/HD og autisme.

Utrustet: Aktivitet for mennesker med utfordringer innen rus og/eller psykiatri.

Aktiv på Arbeid: Trening for bedrifter.

Evig Aktiv: Trim for hjemmeboende seniorer.

 

 

 

 

 

 


12. Trener/lagleder/foreldrekontakts rolle og oppgaver


Funksjonsbeskrivelser lagleder, trener og foreldrekontakt

Lagleder og trenere rekrutteres fra foreldrene til aktuell årsklasse som skal ledes/trenes. Det er også ønskelig at det utpekes en foreldrekontakt for hvert lag. Foreldrekontakten bistår lagleder i bla. og avvikle foreldremøter og planleggingsmøte.

Lagleder og trener deler ansvaret for det enkelte lag. Disse fungerer som et team og står fritt til å fordele oppgaver seg imellom. Men vanligvis er det treneren som har ansvaret for å legge opp og gjennomføre treninger, samt lede laget på kamper og cuper. Oppgavene med å sette opp lag til kamper og sørge for innbytte bør ivaretas av teamet for de yngste årsklassene. Fra og med 10 år og oppover er det trener som avgjør dette.

Oppsummert er lagleder den som administrerer laget og tar seg av administrative oppgaver. Treneren har ansvaret for det sportslige.

 

 

Lagleders oppgaver kan være:

- kontroll på treningstider og kampoppsett
- sende inn liste over spillere til gruppen
påse at treningsavgift er innbetalt
- melde laget på cuper/turneringer
- gi informasjon til alle spillere og foreldre
- holde orden på lagets utstyr og supplere ved behov
- sørge for at f
ørstehjelpsutstyret er i orden og medbringes på trening og kamp
- sørge for dommer til kampene
- sørge for at bane er klargjort til kampene
- sørge for transport til bortekamper

 

Treners oppgaver er:

- bestemme treningshyppighet
- lede og planlegge treningene
- laguttak
- bestemme antall lag til serie
- lede laget når det spilles kamp

 

Foreldrekontakt:

- etablering av lagskasse
- sørge for dialog mellom lag og barnas foreldre
- bistå lagleder i arrangering av foreldremøter og gjennomgå foreldrereglene
- innkalle og sende påminnelse om dugnad til alle foreldre
- gjennomføre sosiale tiltak for laget og foreldregruppen
- ansvar for utdeling av loddbøker, kalender, etc.

 

 

Retningslinjer for lagleder og trener i IL Gneist

Vi har alle som jobber med barn og et ansvar for at barna trives og har det gøy!

Vi kan forsterke trivsel og glede ved bla.:

- at du passer på at ingen blir glemt

- at du opparbeider tillit hos barna slik at de føler seg trygge

- at miljøet rundt laget blir godt

- at du er positiv, og går foran som et godt eksempel

- at alle får spille like mye

- at barna får en fornuftig holdning til seier og tap

- at det reageres ved banning, fusk og kjeftbruk

 

Vi er aktive ledere under trening og kamp, derfor:

- vær ute i god tid - unngå å komme for sent

- vi bruker et akseptabelt språk

- vi kritiserer ikke dommeravgjørelser i spillernes påhør

- vi forklarer at dommere er spillere og kan være gode og dårlige

- vi roper oppmuntrende, men ikke nedsettende om noen

- vi sørger for at foreldrene forstår vår holdning og følger opp

- ved kampgjennomgang, husk å fremheve godt humør og en positiv innstilling

- påse at barna har tilfredsstillende tøy

- hils på dommeren og motstanderens lagledere og ønsk dem lykke til

- la det bli en vane at du og barna takker dommer og motstander for kampen

- la oppsummeringen fra kampen bli preget av godt humør og positiv innstilling - berøm innsatsen

- forlat banen med humøret intakt uansett resultat

 

 

Foreldrevettreglene 

1. Møte frem til kamp og trening – barna ønsker det.

2. Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen – ikke bare din egen datter eller sønn.

3. Oppmuntre i medgang og motgang – ikke gi kritikk.

4. Respekter lagleders bruk av spillere.

5. Se på dommeren som veileder – ikke kritiser avgjørelsene

6. Stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta – ikke press det.

7. Spør om kampen var morsom og spennende – ikke bare om resultatet.

8. Sørg for riktig og fornuftig utstyr – ikke overdriv.

9. Vis respekt for klubbens arbeid – ta initiativ til årlig foreldremøte for å avklare holdninger og ambisjoner.

10.Tenk på at det er ditt barn som spiller - ikke du.