Stønadsordning kontingent

Informasjon om Bergen kommunes egen stønadsordning for familier med manglende betalingsevne av kontingent.
  
 
Til medlemmer i Gneist.
 
Vi vet det kan være mange grunner til manglende betaling. Om man har glemt å betale tidligere, så er jo dette en gylden anledning til å ordne opp i det akkurat nå. Er det andre grunner til manglende betaling som ikke så lett kan ordnes opp i akkurat nå? Da vil det være fint om dere tar kontakt med oss, slik at vi kan finne en løsning sammen. Vi er fleksible når vi vet at vi trenger å være det.
 
Som en generell informasjon ønsker jeg å informere om at Bergen kommune har etablert en egen stønadsordning som skal sikre barn deltakelse på 1 valgfri fritidsaktivitet. Målgruppen er barn i Bergen som ikke kan delta på en fritidsaktivitet fordi familiens inntektssituasjon ikke gir rom for dekning av slike utgifter. Det kan gis støtte til en konkret fritidsaktivitet med inntil kr. 3.000,- pr. år. Gjelder barn i skolealder fra 1. klasse til 18 år. Beløpet skal dekke utgifter til innmelding/kontingent, utstyr og eventuelle egenandeler ved reise i tilknytning til aktiviteten. Stønaden kan ikke fordeles på flere aktiviteter.
 
Full stønad forutsetter at familiens innen overskuelig fremtid ikke vil få en vesentlig forbedring i økonomien. Dette innbærer at familier som er i en midlertidig/kortvarig vanskelig situasjon får støtte til å starte på aktiviteten, men på sikt må familien påregne å dekke  kostnadene til aktiviteten selv. (Med dette menes at familiens inntekt kommer over sosialhjelpsnivå).
 
De som ønsker å søke om bidrag til fritidsaktivitet må kontakte sitt lokale NAV kontor.
Skjema som brukes heter "SØKNAD OM SOSIALHJELP OG SOSIALE TJENESTER I NAV"
Ved behandling av søknaden må inntekter og utgifter dokumenteres.
Det er ingen søknadsfrist i forhold til denne ytelsen.
  
 
Ta kontakt om du lurer på noe.
 
Administrasjonen IL Gneist