Sportsplan

1. Forord

Sportsplanen er utarbeidet som et resultat av en prosess i klubben. Formålet er å skape retningslinjer for den aktiviteten vi har for barn, ungdom og voksne som er turnere i IL Gneist og derved utvikle klubb og turnere i en positiv retning. Som utgangspunkt for arbeidet er det hentet enkelte idéer fra sportsplaner fra andre klubber og med tilpasninger og justeringer mener vi nå at denne planen er tilpasset IL Gneist. Sportsplanen revideres i forkant av årsmøtet og skal styrebehandles årlig i november. Sportslig utvalg vil ha hovedansvaret for revidering av dette dokumentet, og fremmer planen på styremøtet i november. Sportsplanen er vedtatt på styremøte 23.11.2016

 

2. Generell informasjon

Vi viser til IL Gneist sine hjemmeside som skal gi bred informasjon om aktivitetene i IL Gneist turn. Vi velger å peke spesielt på «Partier» og «Timeplan» hvor en får oversikt over de ulike tilbudene vi har til enhver tid. All informasjon er presentert på våre hjemmesider:

www.gneist.no/turn

 

Hovedelementer i turngruppen i IL Gneist sin aktivitet:

Et turntilbud til jenter og gutter i alderen 2 - 30 år, samt GymX for voksne. Vi aktiviserer ca. 800 turnere fordelt på 24 partier i sesongen 2017.

 

Formål:

Ha det gøy med turn og gi et godt og sosialt aktivitetstilbud for alle, samtidig som vi gir mulighet for å drive konkurranseidrett innen troppsgymnastikk og RG.

 

Holdning:

IL Gneist turn har en bevisst holdning til hvordan gymnastikk og turn skal drives. Vi ønsker en konkurransefri breddeidrett, samtidig som vi er oss bevisst at vi har tilbud til konkurranseutøvere. Vi legger opp til at sportslig utvikling skal skje i et sosialt og trygt miljø og gjennom lystbetont aktivitet. Vi anbefaler også allsidig aktivitet for barn, f. eks.

Idrettsskole eller andre aktiviteter i tillegg til turn.

 

Økonomi:

IL Gneist turns hovedinntekter er treningsavgift, som alle aktive turnere betaler i starten av et år. I tillegg søker vi sponsorinntekter, både en- og flerårige avtaler. Vi arrangerer jule- og våroppvisning, samt aktivitetsdager og konkurranser for tropp og RG. Vi arrangerer jevnlig kretsarrangement av varierende art. Foreldrene må påregne dugnad i forbindelse med disse arrangementene for sikre klubben en stabil økonomi. Det arbeides kontinuerlig med å skape inntektsbringende aktivitet.

 

Organisering av lagene:

Alle partier med utøvere over 8 år skal ha trener(e) og foreldrekontakter.

 

Trening:

Treningene foregår i Sandslihallen, i gymsaler og i Turnkassen. Det er trening hver uke og denne organiseres av trenere. Det er ikke trening i skolens ferier eller på bevegelige helligdager.

Treningsperioden er fra januar til desember. Trening i gymsal på skolene har treningsfri fra mai til september, mens trening i hall kun har fri når hallen er stengt om sommeren, vanligvis fra slutten av juni til starten av august

 

Trenere:

Treneren har ansvaret for å planlegge og organisere hver turntrening for sitt/ sine turnparti så godt som mulig for å sikre innhold, progresjon og aktiviteter tilpasset partiet (årsklassen).

Det vises til aktivitetsplanen hvor innholdet i de ulike partiene er beskrevet.

Treneren har ansvaret for utøverne på sitt/sine partier, i forbindelse med jule- og våroppvisning, deltagelse i konkurranser, Gymfest og Aktivitetsdager.

Treneren er ansvarlig for utfylling av skademeldinger i forbindelse med skader som skjer på trening. Trener er lagets kontakt mot sportslig utvalg eller trenerkoordinator.

Sikringskurs for trampett forutsettes dersom trener benytter trampett i trening.

 

Hjelpetrenere:

Hjelpetrenere rekrutteres blant foreldre og utøvere, og skal gjennomføre hjelpetrenerkurs, enten via kretsen eller internt i laget.

 

Foreldrekontakter:

Foreldrekontaktenes arbeidsoppgaver er mot eget parti og mot styret. Oppgavene går i korte trekk ut på å ajourholde medlemslisten, organisere dugnader, gi info til nye medlemmer og bistå ved deltagelse på stevner/konkurranser/oppvisninger.

 

3. Verdigrunnlag

TURN, TRIVSEL, MESTRING OG TILHØRIGHET står i fokus hos oss i IL Gneist turn.

I klubben skal vi arbeide for gode holdninger, fysisk og sosial utvikling og sunnhet.

 

Av klubben kan det forventes at vi:

 • Legger til rette for lek og turn, både bredde- og konkurranse
 • Jobber for et godt treningsmiljø for alle
 • Har nulltoleranse for mobbing
 • Jobber for konstruktivt samarbeid med foreldre/foresatte og turnere
 • Følger barneidrettsbestemmelsene og NGTF sine lover

 

Av våre trenere kan det forventes at de:

 • Er oppmerksomme på sin rolle som forbilde for utøverne og de andre trenerne
 • Opparbeider god kompetanse om treningsmetoder i samarbeid med de andre

trenerne

 • Ser alle utøverne mest mulig
 • Gir ros og konstruktive tilbakemeldinger til utøverne både i medgang og motgang
 • Tilrettelegger for et trygt treningsmiljø med fokus på mestring og utøvernes sikkerhet
 • Er pålitelig og punktlig i forhold til oppmøte
 • Er imøtekommende og høflig overfor utøvere, foreldre og trenerkollegaer
 • Melder fra til turnkoordinator eller sportslig utvalg om skader eller hendelser oppstått på trening

Av turnerne forventer vi at de:

 • Stiller på trening i fornuftig treningstøy, uten smykker og tyggegummi, og med samlet hår
 • Er ferdig ombyttet og klar når treningen starter
 • Har respekt for andre turnere og trenerne og har en positiv holdning på treningen
 • Er i godt humør, hilser når de kommer og går, og hører etter når trenerne snakker
 • Ikke erter eller mobber andre
 • Gjør sitt beste på trening og i oppvisninger/konkurranser

 

Av foreldrene forventer vi at de:

 • Engasjerer seg og oppmuntrer turneren i medgang og motgang – ikke gi kritikk
 • Gir oppmuntring også til andre turnere, ikke bare egen datter/sønn
 • Stimulerer turneren til å delta – ikke press
 • Hjelper turneren til å følge god folkeskikk og vise toleranse for ulikheter
 • Viser respekt for arbeidet turngruppen gjør ved å delta på så vel foreldremøter som praktiske oppgaver (bæring av utstyr og dugnader)
 • Møter opp på oppvisninger og arrangementer
 • Respekterer treneren, hans/hennes arbeid og anerkjenner ham/henne overfor barna sine
 • Ved uenighet snakker med den/de det gjelder, og venter til trening/oppvisning/ konkurranse er ferdig og turnerne ikke er til stede. Når de ikke fram med sine synspunkter, brukes turnkoordinator

 

4. Mål og handlingsplaner

I IL Gneist står turn, trivsel, mestring og tilhørighet i fokus

 

Turn:

MÅL: IL Gneist skal gi et godt turntilbud innen både bredde og konkurranse.

 

IL Gneist skal tilrettelegge for ulike aktiviteter innenfor gymnastikk, troppsgymnastikk

og RG.

Gjennom gode aktivitetstilbud, og profilering av disse, skal IL Gneist vise at gymnastikk og turn er en idrett for alle. Vi mener at turn legger grunnlag for god helse, trivsel, styrke, utholdenhet, motorisk utvikling og gode idrettsprestasjoner. Satsningsgrad innen de ulike aktiviteter og grupper vil variere i ulike sesonger, ut fra utøvernes ønsker og ressurser, og ut fra klubbens ressurser. Nivået på satsingen vil ha betydning for oppfølging og plikter, fra både klubben og utøvere/foresatte

 

Trivsel:

MÅL: IL Gneist skal kjennetegnes ved trivsel og et godt miljø blant utøvere, trenere, ansatte, frivillige og foresatte.

 

Et mål i IL Gneist er at flest mulig skal turne lengst mulig. Det er avgjørende at alle involverte trives for at vi skal lykkes med dette. Dette søkes kombinert med individuell tilpasning og differensiering for hver enkelt turner. Sportsplanen avklarer innenfor hvilke rammer dette skal ivaretas.

 

Mestring:

MÅL: Alle skal oppleve mestring gjennom deltakelse i IL Gneist.

 

Positive tilbakemeldinger, veiledning og progresjon bidrar til å skape opplevelse av mestring.

Hvor stor fremgang hver enkelt turner opplever avhenger, blant annet, av hvor ofte man trener i tillegg til egen innsats og målsetning.

 

 

Tilhørighet:

MÅL: Turnere, trenere og foreldre skal oppleve tilhørighet til IL Gneist.

 

Vi favner en stor del av Ytrebygda bydel og mange turnere deltar i aktiviteter også i andre grupper og idrettslag. Det er derfor viktig for oss å skape tilhørighet til IL Gneist turn da dette vil påvirke både trivsel og mestring. For å skape tilhørighet har vi fellesarrangement som jule- og våroppvisning og aktivitetsdager. Vi ønsker også at det arrangeres mindre arrangement som felles kveldsmat, partivise oppvisninger etc. Dette kan være i regi av foreldrene og/eller foreldrekontaktene. Gjennom gode aktivitetstilbud, og profilering av disse, skal klubben vise at gymnastikk og turn er en idrett for alle. Gjennom disse grenene legges grunnlag for god helse, trivsel, styrke, utholdenhet, motorisk utvikling og gode idrettsprestasjoner. IL Gneist skal kjennetegnes ved trivsel og et godt miljø blant utøvere, trenere, ansatte, frivillige og foresatte.

 

Målsetting Tropp/ Teamgym:

 • Beholde sin posisjon i kretsen
 • Delta i krets- og nasjonale konkurranser
 • Utvikle gymnaster til landslagsnivå

 

Målsetting RG:

 • Deltagelse i kretskonkurranser
 • Deltagelse på regionalt og nasjonalt nivå

 

5. Aktivitetsplan

Aktivitetene i IL Gneist turn skal bidra til å utvikle barn og voksnes sportslige og sosiale ferdigheter. IL Gneist er en breddeklubb samtidig som vi utvikler gode utøvere opp mot

krets-, regionalt- og nasjonalt nivå.

 

Alle barn og ungdom er forskjellige med ulikt potensiale når det gjelder å mestre aktiviteter og øvelser. Gymnastikk og lek er det beste utgangspunktet for aktivitet for barn. For ungdom er det viktig at de får utfordringer i et trygt og inkluderende miljø. Alle breddepartiene er åpne partier, mens Konkurranseparti og RG krever et visst ferdighetsnivå og utviklingspotensial for deltagelse. IL Gneist turn skal legge vekt på utvikling av gode basisferdigheter. Dette skal ivaretas gjennom godt skolerte trenere og fokusering på Idrettens grunnstige og basisøvelser. IL Gneist turn skal også være en arena for utvikling av gode sosiale ferdigheter.

Vi har ulike tilbud til forskjellige aldersgrupper. Nedenfor finner du en liten beskrivelse av de ulike partiene.

 

5.1. Breddepartier

Breddepartiene kjennetegnes ved at det er lavere treningsintensitet gjennom året, normalt

1-2 t/uke, med fokus på lekebasert turntrening.

 

5.1.1. Gymlek

Gymlek Foreldre og barn
Gymlek Foreldre og barn 3-4 år 20 gymnaster pr parti. 45 min/uke.

Foreldre- og barnpartiet består av sang, bevegelse til musikk, lek med små redskaper og hinderløyper/apparater tilpasset barnets utvikling. Det er en forutsetning at barnet kan gå, og at en voksen person er aktivt med og deltar i timen sammen med barnet.

Organisert aktivitet for barn skal understøtte barns medfødte trang til å bevege seg. Det er viktig å stimulere de grunnleggende bevegelsene som; løpe, hoppe, hinke, henge, rulle, balansere, kaste, fange osv.

Ved å kombinere gymnastikkens grunnelementer med lek, ønsker vi å gi et godt utgangspunkt for allsidig bevegelsestrening og stimulere utviklingen av grovmotorikken.

Gymlek 5 – 6 år
Gym- og aktivitetsparti 5-6 år. 25 gymnaster pr parti. 45 min/uke

Gymlek er ofte barnets første møte med idretten og tilbudet skal kombinere gymnastikk og lek i trygge og stimulerende omgivelser.
Barna skal bli kjent med små og store apparater i gymsalen; matter, trampett, springbrett, benker, bom, ringer, klatretau, rockeringer, erteposer og lignende. I tillegg skal de bruke kroppen gjennom lek, dramatisering og musikk- og rytmetrening.

Gymlek skal gi et godt grunnlag for alle barn. Gjennom lek skal vi tilrettelegge for barnas fysiske, psykiske og sosiale utvikling. Grunnleggende motoriske ferdigheter (grov- og finmotorikk), kroppsbevegelse og opplevelse av mestring er i fokus. Det er viktig at gymnastene får utfordringer etter egne forutsetninger.

Idrettsglede er det overordnede målet.

5.1.2. Idrettens Grunnstige

Gym- og turnparti 7-8 år. 25 gymnaster pr parti. 1 t/uke.

Idrettens grunnstige er et konsept utviklet av Norges Gymnastikk- og Turnforbund.
Gjennom ulike øvelsesgrupper lærer barna de mest grunnleggende ferdigheter i turn.
Vi beholder fremdeles en del av leken, men apparatmessig blir utfordringene større.
Gymnastene får prøve seg i apparater som matte, trampett, bom og ringer, i tillegg til par-øvelser, spenst, balanse og fiksering. Musikk- og rytmetrening inngår også som en del av treningsoppleggene. Gjennom gymnastens egen opplevelse av fremgang og mestring, vil målet være å vekke videre interesse for turn som idrett.

5.1.3. Turnskolen

Gym- og turnparti 9-10 år. 40 gymnaster pr parti. 3-4 t/uke

Turnskolen skal gi utøverne gode sosiale rammer samt legge til rette for utvikling av hver enkelt utøver. Her er målet å gi god innføring av hvordan styrke- og tøyeøvelser skal gjennomføres, samt å øke forståelsen av rytme, balanse og koordinasjon. Dette er helt nødvendig for å mestre de turnelementene som skal læres inn videre. Opplegget er rettet mot øvelser og apparatbruk som brukes i troppsgymnastikk. Turnskolen er ment for å legge grunnlaget for de som ønsker overgang til konkurransepartier i troppsgymnastikk fra det året gymnastene fyller 11 år. Konkurransepartiet tilbyr mer trening og er, naturligvis, mer krevende enn breddepartiene, hvor det forventes at man skal tilstrebe å delta på opplegget som er planlagt for partiet.  Mot slutten av treningsåret arrangeres det uttakstreninger og basert på ferdigheter, innsats og fysiske egenskaper får gymnastene så videre tilbud om konkurransepartiet eller videre deltakelse på bredde partier.

 

5.1.4. Troppsturn

Troppsturn 11-13 år (rekrutt) 14-17 år (Junior) 18 år + (senior). 20-40 gymnaster pr parti 2-4 t/uke. 

Som gymnast på troppsgymnastikk bredde er det valgfri konkurransedeltakelse, hvor man enten kan konkurrere i kretsklasse eller nasjonal klasse. Disse to klassene skilles ved at det i kretsklasse benyttes et forenklet regelverk i forhold til nasjonal klasse. Det konkurreres i apparatene tumbling, trampett og frittstående.

Øvelsene

I frittstående utfører gymnastene et program uten håndapparater til musikk. Programmet skal inneholde gymnastiske elementer (for eksempel hopp/sprang, piruetter, sving, balanse, bølger). Det skal også inneholde akrobatiske elementer (for eksempel hjul, håndstående, stift, flikk-flakk, salto). Det skal legges vekt på dynamikk i utførelsen av elementene og programmet skal inneholde formasjonsendringer, forflytninger og tempovekslinger. Frittståendeprogrammet utføres på et teppe som er 14 x 18 meter og 3,5 cm tykt.

I tumbling utfører gymnasten 3 akrobatiske serier til musikk. Seriene skal utføres i strøm (lik avstand mellom hver gymnast). Seriene skal inneholde variasjon i rotasjonsretningene (om tverraksen/salto og lengdeaksen/skru), virtousitet og progresjon i vanskelighet. I en serie skal hver gymnast utføre tre eller flere momenter etter hverandre. Tumbling er en 15 meter lang oppbygd bane med sprett i, hvor utøverne ved bruk av tilløp utfører akrobatiske elementer og lander på matter i enden av banen.

I trampett utfører gymnastene 3 akrobatiske serier til musikk. Seriene skal utføres i strøm (lik avstand mellom hver gymnast), det er krav til bruk av hoppredskap i minimum én serie. Seriene skal inneholde variasjon i rotasjonsretningene (om tverraksen/salto og lengdeaksen/skru), virtousitet og progresjon i vanskelighet. Trampett er en ”minitrampoline” med sprett i, hvor utøverne ved bruk av tilløp og sats utfører akrobatiske elementer i luften før de lander på et tilpasset landingsfelt.

5.1.5. Jazzdans

Partier fra 7 år og oppover med 25 dansere pr parti og to instruktører pr parti.
Med følgende inndeling: 7-9 år og 10-12 år 1-2 t/uke og 13 år+ 2-3 t/uke

Jazzdans skal være:

Gøy     Sosialt     Allsidig     Inkluderende

 

Gneist tilbyr Jazzdans som et alternativ for barn og unge som ønsker å delta på noe annet enn troppsgymnastikk. Jazzdans blander ulike dansestiler som Street dans, Hip-hop, Musikal dans osv. Danserne trener koreografi, teknikk, bevegelighet, balanse og koordinasjon, og er både nybegynnere og erfarne.

Gruppene trener i speilrommet i Sandslihallen og på skole. Instruktører er, stort sett, ungdom som selv har gått på jazzdans i Gneist tidligere.

De eldste partiene deltar også på konkurranser i Åpen Klasse, og disse arrangeres vanligvis en gang om høsten og på Gymfest i Vest i begynnelsen av juni.

Hovedmålet med Jazzdans er å gi ungdom et tilbud om fysisk aktivitet.

5.1.5. GymX

4 GymX partier pr uke. 30 plasser pr time. Zumba har egen påmelding.

 

GymX er NGTF sitt begrep for varierende aktivitet for voksne hvor trivsel på trening og inkluderende miljø er fokus. IL Gneist tilbyr 4 forskjellige timer til musikk pr uke, i tillegg til Zumba. Treningens oppbygging skal være tilpasset utøvernes/deltakeren varierende behov og forutsetninger Timene foregår i gymsal og vi tilbyr utstyr som Step, strikk og matter.


5.2. Konkurransepartier

5.2.1 Troppsgymnastikk

Består av apparatene frittstående, trampett og tumbling.
konkurranseklassene:     
Rekrutt          11-13 år
Junior            13-17 år                                                                                                             
Senior            16 år og oppover.

Vi konkurrerer enten i Nasjonale klasser, der man velger enkeltapparater, eller i teamgym der det konkurrere sammenlagt i alle tre øvelsene (3-kamp). 
Hver tropp kan bestå av 6 til 12 gymnaster - bare jenter, bare gutter eller en mix av begge kjønn. Jenter, gutter eller mix konkurrerer i separate apparater/øvelser. Aldersklassene er inndelt i rekrutt, junior og senior. I tillegg til lokale, regionale og nasjonale konkurranser arrangeres det også nordiske mesterskap og europamesterskap i TeamGym. 

Øvelsene
I frittstående utfører gymnastene et program uten håndapparater til musikk. Programmet skal inneholde gymnastiske elementer (for eksempel hopp/sprang, piruetter, sving, balanse, bølger). Det skal også inneholde akrobatiske elementer (for eksempel hjul, håndstående, stift, flikk-flakk, salto). Det skal legges vekt på dynamikk i utførelsen av elementene og programmet skal inneholde formasjonsendringer, forflytninger og tempovekslinger. Frittståendeprogrammet utføres på et teppe som er 14 x 18 meter og 3,5 cm tykt.

I tumbling utfører gymnasten 3 akrobatiske serier til musikk. Seriene skal utføres i strøm (lik avstand mellom hver gymnast). Seriene skal inneholde variasjon i rotasjonsretningene (om tverraksen/salto og lengdeaksen/skru), virtousitet og progresjon i vanskelighet. I en serie skal hver gymnast utføre tre eller flere momenter etter hverandre. Tumbling er en 15 meter lang oppbygd bane med sprett i, hvor utøverne ved bruk av tilløp utfører akrobatiske elementer og lander på matter i enden av banen.

I trampett utfører gymnastene 3 akrobatiske serier til musikk. Seriene skal utføres i strøm (lik avstand mellom hver gymnast), det er krav til bruk av hoppredskap i minimum én serie. Seriene skal inneholde variasjon i rotasjonsretningene (om tverraksen/salto og lengdeaksen/skru), virtousitet og progresjon i vanskelighet. Trampett er en ”minitrampoline” med sprett i, hvor utøverne ved bruk av tilløp og sats utfører akrobatiske elementer i luften før de lander på et tilpasset landingsfelt.

 

5.2.2. RG

Rytmisk gymnastikk er en av de få idrettene som kun finnes for jenter/kvinner, som gir allsidig trening av kroppen, god kroppsbevissthet og selvtillit.

Rytmisk gymnastikk er en kombinasjon av kroppstekniske vansker, redskaper i bevegelse og dans til musikk. Med kroppen skal man gjøre ulike vansker innenfor hovedgruppene; hopp/sprang, balanser, piruetter og bølger/bevegelighet. Det skal også være rom for dansetrinn og bevegelser som passer til musikken. Samtidig skal man håndtere et redskap. Det finnes fem ulike redskaper: Tau, ring, ball, køller og bånd. Redskapene skal være i bevegelse på ulike måter, kastes og fanges. Harmonien mellom kroppen, redskapet og musikken utgjør en helhet. Elementene skal settes sammen på en naturlig måte slik at det blir flyt i programmet. Man må velge elementer, stil og musikk som passer til gymnastenes ferdigheter og personlighet.

Musikk
Det er lov å benytte all form for orkestral musikk, inkludert stemmen brukt som instrument. Sang med ord er ikke tillatt, ei heller spesielle lyder som kan assosieres med dyr, trafikkstøy etc. Gymnastens bevegelser skal tilpasses musikkens rytme og karakter. Det skal tilstrebes en harmonisk enhet mellom gymnast, musikk og bevegelse.

6. Trenerutvikling

Målet er å kunne tilby våre turnere godt skolerte trenere og få en planmessig utvikling av kompetansen til våre trenere. I dette inngår også rekruttering av trenerressurser i egen klubb.

Følgende elementer inngår i aktiviteten:

• Kompetansekartlegging

• Kompetansekrav

• Trenerutvikling

 

6.1. Kompetansekartlegging

Kompetansekartlegging gjennomføres for å kunne legge planer for trenerutvikling i klubben i form av en skoleringsplan.

• Ansvarlig for kartlegging: Turnkoordinator

• Ansvarlig for utarbeidelse av skoleringsplan: Turnkoordinator og det øvrige styret

 

6.2. Kompetansekrav

IL Gneist skal ha godt skolerte trenere som legger grunnlag for gode gymnastikk- og turnferdigheter i ung alder. For å kunne gi et godt turnfaglig tilbud krever Norges Gymnastikk- og Turnforbund at den som har hovedansvar på treningsarenaen har Trener 1 som laveste kompetanse. Foreldre som bidrar på treningsarenaen skal ha gjennomgått et hjelpetrenerkurs. Øvrige trenerkurs gjennomføres i regi av Norges Gymnastikk- og Turnforbund.

 

6.3. Trenerutvikling

Klubben skal jobbe aktivt med å rekruttere utøvere og foreldre til å ta opplæring som hjelpetrenere og gjerne også høyere turnkompetanse. Dette gjøres gjennom å legge til rette for deltagelse og å betale for opplæringen. Klubben skal jobbe aktivt for at turnere rekrutteres inn i trenerstaben etter endt karriere som utøvere (eller mens de fremdeles er aktive gymnaster) først som hjelpetrenere og videre som hovedtrenere etter ønske.  Hjelpetrenere for de yngste turnerne (Gymlek og Idrettens grunnstige) kan rekrutteres blant foreldrene og er da dugnadsbasert. Det stilles imidlertid krav til turnfaglig kompetanse, utover hjelpetrenerkurs, for hovedtrener på partier fra og med 8 år og oppover.

7. Dommerutvikling

IL Gneist skal legge til rette for rekruttering av dommere fra egne turnere/medlemmer.

Dette skal ivaretas ved å delta på dommerkurs i regi HGTK/NGTF. Kretskonkurranser, kretsmesterskap og regionale konkurranser vil være fine anledninger til å praktisere dommergjerningen.

 

8. Anlegg og utstyrs utvalg

Sandslihallen er stedet for hovedaktiviteten i IL Gneist. IL Gneists klubbmiljø skal bygges opp omkring klubbens treningsarena og klubbhuset på Liland. Klubbhuset skal benyttes i størst mulig grad i forbindelse med klubbkvelder for utøvere, trenere og lignende. Klubbhuset og anlegget omkring skal være klubbens ansikt utad. Pokaler, troféer, diplomer og lignende skal plasseres i klubbhuset og i Sandslihallen.

 

Det er etablert et utvalg for utstyr og anlegg som består av 3 medlemmer. Utvalget skal arbeide for å bedre situasjonen vår for anlegg og utstyr.

9. Sportslig utvalg

Sportslig utvalg har ansvaret for å følge opp all sportslig aktivitet i IL Gneist turn. Utvalget består av 4-6 medlemmer; Sportslig leder, foreldre og trener(e).

 

Sportslig leder har møteplikt og uttalerett på styremøter.

• Sportslig leder er utvalgets leder og følger opp turnfaglige forhold

 • 1 representant for breddepartiene
 • 1 representant fra konkurranse/tropp/oppvisningspartier
 • 1 trenerrepresentant
 • 2 valgfrie representanter

 

Kalender

Januar
MTOTFLS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234

Aktiviteter

19.01.2018
Aurdalslia: Gymlek foreldre og barn JENTER

17:00 - 17:45

Aurdalslia skole

19.01.2018
Aurdalslia: Gymlek foreldre og barn GUTTER

17:00 - 17:45

Aurdalslia skole

19.01.2018
Jazzdans 7-9 år

18:00 - 19:00

Aurdalslia skole

19.01.2018
Jazzdans 10-13 år

19:00 - 20:30

Aurdalslia skole

22.01.2018
Hjellestad: Gymlek foreldre og barn GUTTER

17:00 - 17:45

Hjellestad skole