Beredskapsplaner

Etter gjennomføring av Trygg på Trening-kurs har vi opprettet en beredskapsplan for å forebygge og håndtere seksuelle overgrep og seksuell trakassering mot medlemmer tilknyttet IL Gneist. Det er viktig at alle trenere i Gneist leser disse, slik at de er klar over hvilke retningslinjer vi har i idrettslaget. Hovedstyret har også vedtatt at alle trenere i Gneist skal gjennomføre Trygg på Trening-kurs, disse prøver administrasjonen å sette opp med jevne mellomrom. 

Beredskapsplanen for Trygg på Trening kan du laste ned her.

Ulykker kan også oppstå. Dermed har vi også en beredskapsplan som har til hensikt å skape trygghet hos deltager, pårørende og ledere, samt redegjøre for handlingsplan dersom en alvorlig situasjon skulle oppstå. Beredskapsplanen trer i funksjon ved enhver krisesituasjon som involverer medlemmer av IL Gneist på arrangementer eller andre aktiviteter hvor idrettslagets medlemmer deltar som et medlem av IL Gneist.

Beredskapsplanen for ulykker kan du laste ned her.

Etiske retningslinjer

Alle har ansvar for å gripe inn og varsle ved brudd på retningslinjene. Styret i idrettslaget har hovedansvar for at retningslinjene er kjente og blir fulgt.

Seksuelle overgrep er brudd på Straffeloven (kap.26), og skal meldes til og etterforskes av politiet.

  1. Behandle alle med respekt, og avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller behandling som kan oppleves som krenkende, både i det fysiske rom og på internett.
  2. Unngå berøringer som kan oppleves som uønsket.
  3. Unngå alle former for verbal intimitet som kan oppleves som seksuelt ladet.
  4. Unngå uttrykk, vitser og meninger som omhandler utøveres kjønn eller seksuelle orientering på en negativ måte.
  5. Tilstrebe å ha begge kjønn representert i støtteapparatet.
  6. Unngå kontakt med utøvere i private rom uten at det er flere til stede eller det er avtalt med foresatte og styret. Med dette menes også kontakt på internett og sosiale medier som f.eks. Snapchat, Messenger, Instagram, TikTok, med mer.
  7. Vise respekt for utøverens, trenerens og lederens privatliv.
  8. Unngå doble relasjoner. Dersom et gjensidig forhold etableres, bør situasjonen tas opp og avklares åpent i miljøet.
  9. Ikke tilby noe form for motytelse i den hensikt å forlange eller forvente seksuelle tjenester i retur.
  10. Gripe inn og varsle dersom man opplever brudd på disse retningslinjene. Støtteapparatet (trenere, ledere, tillitsvalgte, funksjonærer, dommere, foreldre mfl.) har ansvar for at retningslinjene gjøres kjent og overholdes i organisasjonen/idrettsmiljøet.

For mer informasjon om bakgrunn, fakta, forebygging og oppfølging vises det til informasjon om temaet seksuell trakassering og seksuelle overgrep i idretten på deres nettsider.  

Vi ønsker at de som opplever seksuell trakassering eller overgrep i idretten varsler om dette. Derfor blir det informert om retningslinjene på vår hjemmeside. Under «varslingsgruppe» nedenfor, står informasjon om hvem som skal varsles.

Dersom du har spørsmål knyttet til retningslinjene, eller andre henvendelser vedrørende retningslinjene, ta kontakt med Styreleder eller Daglig leder i IL Gneist.

Varslingsgruppe: Seksuell trakassering og overgrep, og andre kritikkverdige forhold i idretten

Det har vært mye fokus i media den siste tiden om seksuell trakassering og overgrep. IL Gneist har satt ned en varslingsgruppe, og vi oppfordrer om at det varsles om alle kritikkverdige forhold, ikke bare relatert til seksuell trakassering og overgrep.

Kritikkverdige forhold varsles til administrasjonen i IL Gneist ved Daglig leder Marit Helle Østervold (marit@gneist.no) tlf. 952 46 440, eller Styreleder Thomas Henschien (th@onoffbemanning.no) tlf. 907 72 526. I tillegg kan tilsynsmyndigheter varsles ved behov.

IL Gneist vil benytte Norges Idrettsforbunds retningslinjer for behandling av slike hendelser.

Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt og skal bli fulgt opp. Varsler skal motta tilbakemelding.