Gneist skal ha en kontrollør/Teknisk delegert (TD) på alle løpene vi arrangerer! For større løp som KM oppnevnes det TD fra kretsen.

TD sine oppgaver er i samarbeid med løypelegger og løpsleder å kvalitetsskire arrangementet og påse at det arrangeres i henhold til konkurransereglene. 

TD skal fokusere på at løypelengder og vanskelighetsgrad slik at vinnertidene blir forsvarlige med tanke på terreng og klasseinndeling. Spesielt i barne- og ungdomsklassene. 

Løypeleggerboka fra 2007 er et fantastisk bra hjelpemiddel både for løypelegger og TD. Den har bla. eget kapittel for kontroll av o-løp. Ta kontakt med Teknisk komité om du ikke har boka. 

Oppdaterte konkurranseregler til Norges orienteringsforbund finner du på: http://www.orientering.no/forbund/lover-og-regler/ 

Konkurransereglene sier følgende om TD-arbeidet. 

22.2.6    TD skal som et minimum utføre følgende oppgaver:   

 1. Godkjenne arena og stevnesenter  
 2. Sjekke rammen rundt konkurransen og arrangørens opplegg for overnatting, bespisning, transport, program og seremonier   
 3. Godkjenne innbydelser (bulletiner), PM og annen informasjon til deltakerne   
 4. Godkjenne start-, vekslings- og målorganisering   
 5. Sjekke arrangørens systemer og rutiner for tidtaking og resultatberegning   
 6. Godkjenne løypenes kvalitet, med vekt på elementer som vanskegrad, postplassering og postutstyr   
 7. Sjekke kartets nøyaktighet og lesbarhet, og eventuelt fremdriften av kartarbeidet.   
 8. Sjekke eventuelle spredningsopplegg og løypekombinasjoner   
 9. Sjekke tilretteleggingen for media   
 10. Godkjenne de kontingenter og avgifter som arrangøren krever av deltakere, ledere og publikum.  

22.2.7    TD kan forlange utført de endringer som anses nødvendige, dersom arrangørens opplegg ikke synes å fylle de krav som må stilles.   

22.2.8    Oppstår det uenighet mellom arrangøren og TD, eller mellom TDer innbyrdes kan disse bringes inn for det organ som har oppnevnt TD til endelig avgjørelse. 

I Gneist skal TD som et minimum utføre følgende oppgaver: 

 • Godkjenne arena og stevnesenter. Herunder sjekke at det er innhentet samtykke til samlingsplass, startsted og parkering. Det skal også tas hensyn til vegetasjon og dyreliv. Mer info i konkurransereglene punkt 14. 
 • Påse at innbydelser og PM gir tilstrekkelig informasjon til løperne. Kravene finnes i konkurransereglene punkt 22.3 og 22.5. Innbydelsen og PM skal godkjennes av TD før publisering i eventor. 
 • Kontrollere at løype- og klassetilbudet dekker alle aler og ferdighetsnivåer. Se konkurransereglene punkt 16. Kontrollere at løypeleggingen tilpasset øvelse: 

Langdistanse: Variasjon mellom ulike orienteringsteknikker med veivalgsalternativer og innsalg av langstrekk. 

Mellomdistanse: 50-100% av løypelengdene for langdistanse (avhengig av klasse og terreng). Orienteringsteknisk krevende med fokus på finorientering og retningsskifte. 

Sprint: Postene skal være enkle og det skal være mulig å holde tilnærmet maksimums løpshastighet gjennom hele løypa. 

Her er Løypelegerboka fra 2007 nyttig verktøy med masse god informasjon om de forskjellige distansene.  

 • Kontrollere at løypenes vanskelighetsgrad oppfyller kravene til de ulike nivåene A,B,C og N med spesielt fokus på B,C og N-løypene. 

N-løyper: Løypa skal legges langs ledelinjer (vei, sti, bek, …). Ved mangel på ledelinjer skal løypa merkes.  

C-løyper: Legges fortrinnsvis langsledelinjer. Postene kan legges litt vekk fra ledelinjer, men det skal være oppfangende detaljer rundt postene. 

B-løyper: Skal være relativt enkel med oppfangende detaljer i nærheten bak postene. Postdetaljene skal være lesbare og tydelige. 

Les mer i løypeleggerboka. Det er veldig viktig at TD og arrangør har satt seg inn i dette heftet fra NOF: http://orientering.no/media/filer_public/02/d9/02d9ce53-d416-492a-a796-a5864cd15590/nof_riktige_loyper_for_barn_og_ungdom_2016.pdf  

 • Påse at postplassering og postbeskrivelser for alle poster før trykking. Vi mener at det prinsipielt skal ha vært minst 2 kyndige personer og sjekket alle postplasseringer og kartkvalitet rundt disse og i løpstraseer. TD må forsikre seg om dette, men trenger ikke å sjekke alle poster selv. Har arrangøren god internkontroll av postene kan TD nøye seg med en lettere løypekontroll. Har arrangøren bare 1 ressursperson blir oppgaven til kontrolløren større. Både arrangør og TD har ansvar for at alt blir rett! 
 • Påse at løypelegger organiserer prøveløping før start på løpsdagen. Alle poster skal besøkes og alle stemplingsenheter skal kontrolleres. Det anbefales på det sterkeste å ha en prøveløper gjennom hver løype. Dette gir også en ekstra kontroll av tidtakingssystemet før sart. Prøveløperen skal løpe på et tilfeldig kart fra bunken løperne får kart fra. 
 • Påse at deltagerne i N-åpen og D/H-10 ikke rangeres og at reglene for utdeling av kart på forhånd overholdes. Se konkurransereglene punkt 22.8. 
 • Godkjenne de kontingenter og avgifter som arrangøren krever av deltakere, ledere og publikum samt påse at premiering, spesiet for de yngste klassene overholdes. Se konkurransereglene punkt 22.15 og http://orientering.no/media/filer_public/4c/72/4c725508-ec7e-4075-85c1-f94955db0de8/felles_-_forskrifter_for_pamelding_avgifter_premiering_og_resultatservice_-_2012.pdf. 
 • Sjekke eventuelle spredningsopplegg og løypekombinasjoner   
 • Gi en kort tilbakemelding på kartkvaliteten